Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att hålla sig inom planetens gränser och samtidigt möjliggöra ett gott liv för alla människor. Vårt ekologiska hållbarhetsarbete grundar sig i hållbarhetspolicyn samt i energi- och miljöledningssystemet och syftar till att minska vår klimatpåverkan.

Mimer är energi- och miljöcertifierade enligt ISO 50001 och ISO 14001 sedan 2019. En av de viktigaste delarna i certifieringen är löftet om ständig förbättring och minskad miljöpåverkan. Vårt arbete fokuserar på de områden där vi har störst påverkan. Detta är energianvändning, resursanvändning och avfall. Vi har utifrån dessa områden formulerat väsentlighetsområden, målsättningar och handlingsplaner som följs upp kontinuerligt. Detta arbete utgår från den hållbarhetspolicy som Mimers styrelse fattat beslut om.

Vi jobbar för att göra det lätt för våra hyresgäster att leva och verka miljömedvetet, hälsosamt och klimatsmart. Mimer arbetar också för att minska miljöpåverkan under våra byggnaders hela livscykel. För att uppnå detta arbetar vi med kravställning mot leverantörer, miljöstyrning av våra byggnadsprojekt, hållbar förvaltning och kontinuerlig information till våra hyresgäster.

Väsentliga områden inom ekologisk hållbarhet

  1. Energianvändning
  2. Avfallshantering
  3. Hållbart byggande
  4. Transporter

Arbetet med dessa fyra områden styr mot FN:s globala mål: