Avfallshantering

Med dryga 11 000 bostäder har vi stor påverkan genom den mängd avfall som uppkommer hos våra hyresgäster.

Var sker påverkan?

Gällande våra hyresgästers avfall sker påverkan både i hemmet där avfallet uppkommer och sorteringen sker, men också i våra miljöbodar där vi erbjuder möjlighet till källsortering i 11 fraktioner. I hemmen beror det på hur förutsättningarna för källsortering ser ut men också på information och kunskap om hur man ska sortera. I miljöboden beror det på hur miljöboden sköts och hur informationen ser ut i boden. Detta är förutsättningar som gör det enklare att sortera rätt.

Aktiviteter

En viktig del i en ansvarsfull resursanvändning är att så långt som möjligt se till att det avfall som uppkommer återvinns eller återbrukas. En stor mängd avfall genereras av våra hyresgäster. Vi har som mål att minska de avgifter vi betalar till avfallsbolaget för felsortering samt att öka kundnöjdheten med städningen i miljöbodarna. Minskade felsorteringsavgifter är ett bevis på att andelen felsorterat avfall minskar.

Vi vet också att viljan att sortera och att hålla ordning i miljöboden ökar när städningen fungerar. För att nå våra mål har vi under året:

  • utvecklat våra kvalitetskontroller med städentreprenören
  • synliggjort städningen för hyresgästerna genom städlistor i miljöbodarna som fylls i av entreprenören efter utförd städning
  • utökat kvartersvärdarnas rondering till två dagar/vecka
  • utökat med ytterligare en grupp från Daglig verksamhet

Avfallet från våra hyresgäster samlas in i våra 250 miljöbodar. Detta gör att så gott som alla hyresgäster har fullständig källsortering nära bostaden. För att uppnå målen om en ansvarsfull resurshantering måste vi som verksamhet skapa bra förutsättningar för hyresgästerna, men vi måste också ge våra hyresgäster inspiration och kunskap så att de vill och kan sortera rätt.

Sedan 2016 arbetar vi systematiskt med att renovera våra miljöbodar. Miljöboden är en plats som hyresgästerna besöker flera gånger i veckan och som påverkar helhetsbilden av boendet. Det viktigt att miljöboden upplevs som en trygg och trevlig plats för alla. Vid renoveringen målar vi om, vi ändrar dimensionering och möblering vid behov, byter ut till LED-belysning, sätter upp mer och tydligare kommunikation som gör det enklare för fler att göra rätt. samarbetar med avfallsbolaget VafabMiljö för att göra de förbättringar som krävs även från deras sida. Vi mäter och följer upp kundens upplevelse och resultaten av avfallet månadsvis.

I samband med renovering knackar vi på hos hyresgästerna på gården för att informera om hur man sorterar rätt. Detta är ett framgångsrikt koncept som vi fick anpassa under året på grund av Coronapandemin. Vi genomförde inte några dörrknackningar utan informerade genom andra kanaler, framför allt sms och Mina sidor för att nå fram med budskapet.

Ett av målen för 2020 var att minska felsorteringsavgifterna till färre än 25 avgifter per månad. Detta mål nåddes. Ett annat mål var att öka kundnöjdheten gällande miljöbodarna till 75 %. Resultatet för 2020 var 75,8 %:

Coronapandemin har även inneburit en ökad webbhandel som i sin tur har medfört ökade avfallsmängder, främst pappersförpackningar men även plastförpackningar. Vi har utökat antalet kärl på vissa ställen och utökat antalet hämtningar på närmare 50 ställen. Detta innebär ökade kostnader för oss. Det nya köpbeteendet kan klinga av när pandemin lägger sig men kan också vara ett beteendemönster som är här för att stanna. Detta kommer vi att behöva ha i åtanke vid framtida utveckling av vår avfallshantering.

Nominerade till Miljö- och klimatpriset 2020

I november 2020 blev kvartersvärdarna på Mimer nominerade till Länsstyrelsen Västmanlands Miljö- och klimatpris för sitt arbete med miljöbodarna. I nomineringsfilmen berättar de om det tydliga koncept vi tagit fram för att underlätta sorteringen i våra miljöbodar.