Energianvändning

Arbetet med energieffektivisering är något som ständigt pågår och är nödvändigt då fastighetssektorn står för cirka 40 % av energianvändningen i Sverige.

Större delen av Mimers energianvändning kommer från den fjärrvärme som köps in för att värma våra bostäder.

Var sker påverkan?

Mimer kan påverka energianvändningen genom styrning av byggnadernas system för uppvärmning, ventilation och fastighetsel. Hyresgästen har påverkan på energianvändningen genom sitt beteende. Mimer har liten eller ingen möjlighet att påverka produktionsmixen av förnyelsebara/fossila bränslen hos fjärrvärmeleverantören. Däremot kan en effektivare energianvändning minska behovet av att använda fossila bränslen för fjärrvärmeproduktion.

Aktiviteter

Åtgärder inom värme, el och ventilation är centrala för att minska och effektivisera vår energianvändning. Ny teknik, som ger både lägre energianvändning och bättre komfort för våra hyresgäster, är en central del av detta arbete.

Vi har under många år arbetet för att minska energianvändningen. Inom ramen för Allmännyttans klimatinitiativ styr vi mot målet 30 % lägre energianvändning till 2030, räknat från 2011. Detta innebar att 2020 års mål sattes till 1,6 % lägre specifik energianvändning (klimatkorrigerad) för den totala användningen. Resultatet blev en minskning med 2,4 %.

Resultatet beror på kontinuerligt arbete mot minskad energianvändning i många olika projekt samt energifokus på drift- och underhållsåtgärder. Det har genomförts en mängd mindre energieffektiviseringsåtgärder och driftoptimeringar i vårt fastighetsbestånd. Det är till stor del ett resultat av ett fördjupat samarbete mellan energisamordning och driftavdelningen som möjliggjort ett fokus på frågan. Vi har även installerat solceller på kontorsbyggnaden Navet och påbörjat en installation på Vallby servicehus.

En effekt av coronapandemin är en ökning av vattenanvändningen, då fler hyresgäster befunnit sig hemma, vilket även påverkat energiprestandan negativt. Detta har gjort att vi ökat vårt fokus på vattensparåtgärder framåt.

Vad har vi gjort för energibesparingar 2020?