Hållbart byggande

Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av klimat- och miljöpåverkan i Sverige och våra aktiviteter bidrar även till påverkan i andra länder. Enligt Boverket så står sektorn för cirka 19 % av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige.

De stora mängder byggavfall som uppkommer inom bygg- och fastighetssektorn utgör cirka 31 % av allt genererat avfall i Sverige och 16 % av det farliga avfallet. Flera studier visar att byggprocessen står för en stor klimatpåverkan kopplat till produktionen av material som används, där betong utgör största andelen. Mimer kommer att ställa som krav i framtida upphandlingar att entreprenörer ska använda sig av klimatförbättrad betong. Ny- och ombyggnation av bostäder är alltså ett område med stort klimatavtryck. Både i produktionsskedet och under byggnadens hela livslängd. Detta gäller såväl materialval, byggteknik och placering som avfall.

Var sker påverkan?

Påverkan sker i alla beslut vi fattar i hela processen gällande nyproduktion och ombyggnation av bostäder. Påverkan sker dels i beslut från ägare och styrelse om antalet ny- och ombyggnadsprojekt samt våra strategiska inriktningar för våra projekt och dels i vilka krav vi ställer på leverantörer, material, avfall, transporter med mera.

Aktiviteter

Mimers nyproduktion har som grund att skapa social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i alla projekt. De tre delarna bidrar på olika sätt. För att tillföra social hållbarhet sker ett medvetet ställningstagande till husens utformning, gestaltning och den yttre miljön. Detta ska skapa en trygg och säker utemiljö, möjligheter till aktivitet samt naturliga mötesplatser. För att beakta den ekologiska hållbarheten använder vi bland annat byggnadsmaterial med låg miljöpåverkan, installerar solcellsanläggningar och ser till att alltid ha en hållbar dagvattenhantering vilket känns extra viktigt i vårt läge nära Mälaren. Den ekonomiska hållbarheten innebär kostnadseffektiva bostäder genom bland annat modultänkande i olika former, effektiva lägenhetsstorlekar samt att låga underhållskostnader skapas för Mimers förvaltning. Vi vill med våra hus och våra utemiljöer skapa förutsättningar för våra hyresgäster att aktivt bidra till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen.

Nyproduktion

All Mimers nyproduktion av bostäder ska certifieras enlig minst Miljöbyggnad nivå silver. Genom att bygga och miljömärka hus bidrar vi till en hållbar bygg- och fastighetssektor där vi hushållar med energi, förbättrar inomhusmiljön och minskar användningen av farliga ämnen. Under året har vi fokuserat på att ta fram nya tekniska anvisningar och en ny process avseende Miljöbyggnad. Detta för att med större säkerhet och kontroll uppnå vårt mål: Att alla nybyggnationer skall uppnå Miljöbyggnad nivå silver. Under året har inga projekt certifierats men arbetet med preliminär certifiering för påbörjade projekt och verifiering av tidigare projekt pågår.

Ombyggnation

Mimer ägnar stora resurser åt att underhålla och modernisera bolagets fastigheter. I ombyggnadsprojekten läggs stor vikt vid materialval och lösningar för att uppfylla kraven på minskad energi- och miljöpåverkan med målet att minska energianvändning för fastigheten. Ombyggnationsprojekten ska projekteras för 120 kWh/m² som målprestanda och minst 20 % lägre energianvändning jämfört med befintlig energianvändning. Detta verifieras med energiberäkningar i projektering och uppmätta värden senast efter 2 års drift.