Hållbar affärsutveckling

Ekonomisk hållbarhet handlar om att skapa ett över tiden ekonomiskt hållbart värde. Det innebär även att vi arbetar aktivt med utveckling av våra bostadsområden. Allt för att skapa en trygg boendemiljö där människor trivs och vill leva och växa upp, idag och imorgon.

Västerås präglas av en fortsatt stark tillväxt och under senare år har integrationen i samhället av alla typer av invånare blivit allt viktigare. Vi uppmanas i våra ägardirektiv att verka för en ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, vilket även inbegriper en fungerande integration. Hur väl vi lyckas med detta kommer att påverka Mimers bostadsområden, hur de värderas av hyresgäster och andra invånare i Västerås och i förlängningen våra fastighetsvärden.

Var sker påverkan?

Vid val av krav från ägare och styrelse gällande Mimers ägardirektiv, affärsplan och fastighetsportfölj. Vid beslut om i vilken omfattning och i vilken takt som bostäder ska byggas och byggas om. Vid beslut om avkastningskrav. Vår lönsamhet påverkas hur effektivt vi i den dagliga förvaltningen leder vårt eget arbete och den egna ekonomistyrningen samt utvecklingen av finans- och byggmarknaden.

Aktiviteter

Produktion av nya bostäder

Fastighetsägaren har ett stort ansvar och goda möjligheter att påverka dels den ekonomiska hållbarheten för ett byggprojekt, dels hur en byggnads resursförbrukning kommer att se ut under dess livscykel. På Bäckby bygger vi 105 lägenheter fördelade på tre huskroppar som innefattar matbutik, gym och restaurang som skall vara klart i december 2021. I City pågår projektet Högne där det kommer byggas 54 lägenheter och 320 parkeringsplatser. På Vallby har byggnation på Allmogekulturen startat och kommer innefatta 44 bostäder samt en lokal till Capio och beräknad inflytt är i juli 2021. Vidare byggs det 64 lägenheter på Skallberget samt 69 lägenheter på Gideonsberg som kommer färdigställas under sista kvartalet 2021. Under året startade även större arbeten på Förseglet, Öster mälarstrand, ett mångårigt fastighetutvecklingsprojekt med flera byggaktörer. Under 2020 har Mimer investerat 511,2 Mkr i nya fastigheter i syfte att fortsätta utveckla Västerås. Under 2021 kommer vi att undersöka fler aspekter av hållbart byggande av nya bostäder.

Försäljning av fastigheter

För att långsiktigt stärka Mimers ekonomi samt för att renodla Mimers fastighetsportfölj till att främst omfatta bostäder har Mimer under året sett över sin fastighetsportfölj och som ett led i detta avyttrat två tomter, ett bolag samt en fastighet.

I inledningen av 2020 avyttrades tomterna Gårdstunet 1 och 3 på Vallby till Kvarnvreten. Bolaget Gurkstaden AB med fastigheten Kraka 4, mer känt som Klippan och Klipper Hotel såldes till Aroseken. Året avslutades med att Mimers tidigare huvudkontor, Klaudia 2, såldes till Imperia Invest. Sammantaget så innebär detta –1,0 Mkr för Mimers ekonomi.

Fastighetsvärdering

Värdet av Mimer fastighetsportfölj uppgår till totalt 13,2 (13,0) Mdr, vilket innebär värdeökning på 0,2 Mdr. Mimers fastigheter är bokförda till 7,3 (6,5) Mdr, vilket ger ett övervärde på 5,9 (6,5) Mdr.

Affärsmässighet i hela organisationen

Under hela 2020 har stora delar av organisationen jobbat strukturerat mot uppsatta ekonomiska mål genom veckovis uppföljning. Detta för att skapa ett ökat engagemang i hela organisationen för att nå vårt lönsamhetsmål om 3 % i avkastning på totalt kapital. Varje arbetsgrupp har fått fokusera på aktiviteter som de direkt kan påverka för att höja intäkter och sänka kostnader. Arbetet har lett till flera fina initiativ som gett direkt effekt på vår ekonomi samtidigt som arbetet inneburit en ökad medvetenhet om vår ekonomi för samtliga berörda medarbetare. Att involvera större delen av medarbetarna på ett strukturerat sätt har varit en av framgångsfaktorerna till Mimers ekonomiska resultat för 2020. I årets ekonomiska resultat finns sedan flera parametrar som medarbetarna inte kunnat påverka såsom effekter av vädret samt utgången av några upphandlingar där bland annat försäkringspremien gått upp kraftigt

Hyresförhandlingen för 2020 gav 2,25 % där 0,3 % utgjorde en ersättning för hög kvalitet i vår fastighetsförvaltning. Hyresjusteringen började att gälla den 1 februari. Överenskommelsen ingicks efter att frågan rests till Hyresmarknadskommittén och parterna valt att följa kommitténs rekommendation till överenskommelse.