Kvalitet

Under fem år har Mimer gjort en kvalitetsresa för att med jämn kvalitet och på ett hållbart sätt leverera till företagets intressenter.

Kvalitetsarbetet utgår från PDCA-modellen vilket innebär att vi planerar, genomför, kontrollerar och förbättrar arbetet. Detta genomsyrar nu hela företaget och alla processer inom Mimer.

Under uppbyggnaden av vårt kvalitetsarbete har alla medarbetare inom företaget tagit stora steg inom både kultur och struktur vilket resulterade i att vi under 2020 fick Utmärkelsen Svensk Kvalitet, ett av Mimers övergripande företagsmål. Utmärkelsen Svensk Kvalitet delas ut av SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, sedan 1992. Utmärkelsen tilldelas organisationer som påvisat synliga resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete.

SIQs utlåtande om Mimer lyder: ”Bostads AB Mimer bedriver ett välstrukturerat och offensivt kvalitetsarbete som genomsyras av en tydlig kundorientering. Organisationen arbetar medvetet med mångfald och jämställdhet och uppvisar en mogen kvalitetskultur som på ett systematiskt sätt främjar medarbetarnas engagemang och kreativitet.

Bostads AB Mimer har etablerat systematiska och integrerade arbetssätt för att utveckla och förbättra värdeskapande processer där engagerade ledare och medarbetare arbetar systematiskt mot uppsatta mål. Organisationen bidrar aktivt till en hållbar utveckling, såväl inom som utanför den egna organisationen.”

Mimer är certifierade enligt ISO 14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO 450001.