God samhällsaktör

Mimer är en stor aktör i Västerås och vi ska ta ansvar för det i vår stad. Vi samverkar därför både med kommun och föreningsliv och andra organisationer för att skapa möjligheter för fler att efterfråga en bostad hos oss men också för att skapa möjlighet till socialt sammanhang som har betydelse lokalt för västeråsarna och för våra hyresgäster.

Vi arbetar för gemenskap och trygghet i bostadsområdena, sammanhållning, samverkan och sysselsättning.

Var sker påverkan?

Beslut om arbetsmarknadsinsatser, beslut om närvaro i områdena, beslut inom Mimers dagliga verksamhet med samverkan och närvaro.

Aktiviteter

Samverkansavtalet

Avtalet, som är framtaget gemensamt av Västerås stad och Fastighetsägarna MittNord, bygger på en samförståndslösning och en vilja att aktivt delta i Västerås stads arbete med bostadssociala frågor. Samverkansavtalets mål är att skapa bra förutsättningar för tillgång till bostäder för personer som av olika skäl är utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden samt för kommunens ordnade flyktingmottagande (endast personer/familjer med uppehållstillstånd). Ett väl fungerande samarbete med bostadsmarknadens aktörer är en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa tillgången på bostäder för dessa grupper. Parterna har gemensamma mål i att motverka segregation på bostadsmarknaden. Under 2020 lämnade Mimer 3 lägenheter till samverkansavtalet.

Samarbeten med föreningsliv

En viktig del i Mimers sociala arbete är samarbeten med föreningslivet i Västerås. Vad som sponsras regleras i en sponsringspolicy. Mimer stödjer brett med ambitionen att främst motverka de tre trösklar som finns för att ta sig in i föreningslivets sammanhang. Dessa är:

 • Kostnad – det är dyrt att delta i aktiviteter idag och många
  kan eller vill inte prioritera det.
 • Avståndet till aktiviteten – barn tar sig idag inte mer än
  ett par hundra meter från sitt hem på egen hand.
 • Engagemang från föräldrar – det traditionella föreningslivet
  kräver högt engagemang från föräldrarna och det kräver kunskap, ork och vilja.

Vår sponsring resulterade i flera samarbeten med föreningar som under året haft sina verksamheter igång nästan som vanligt, då de riktat sig till barn i grundskolan.

En frisk generation

Mimer har under året, som ett led i satsningen kring den sociala agendan på Bäckby, verksamheten ”En Frisk generation” (EFG) på Bäckby. EFG:s syfte är att inspirera barnfamiljer och ge dem verktyg och metoder till en hälsosam livsstil. Eftersom grunden till en god hälsa läggs redan i barndomen är det viktigt att föräldrar engagerar sig i sina barns kost- och motionsvanor. Barn som får uppleva hur roligt det är att röra på sig kommer att fortsätta med det även i vuxen ålder samt kan föra kunskap vidare till sina egna barn. Redan från start var intresset stort och totalt 17 familjer (44 barn och 17 vuxna) deltog vid 48 tillfällen under året.
Grupperna har träffats två gånger i veckan, vardagsaktiviteten avslutades med middag på Bäckbyskolan och helgaktiviteten med fruktstund. Aktiviteterna anpassades under året med anledning av coronaviruset.

Analys av den data som inkommit visar bland annat att:

 • Utomhusaktiviteter efter skolan och på helger har ökat hos barnen
 • En större andel av barnen uppger att symtom som magont har minskat under de senaste tre månaderna
 • Barnen uppger att skärmtiden minskat på helger
 • Både vuxna och barn äter mer frukt och grönsaker
 • Familjernas gemensamma aktiviteter har ökat, såväl vardag som helg
 • Fler vuxna äter frukost tillsammans med sina barn varje dag
 • Den upplevda stressen och nedstämdheten har minskat hos de vuxna
 • De vuxna upplever att det allmänna hälsotillståndet har förbättrats
 • Den upplevda tryggheten i bostadsområdet har ökat både hos barn och vuxna
 • Barnen har uttryckt sig positiva över att ha fått lära känna andra barn utanför sin egen skolklass samt en ökad trygghet i att lära känna andra vuxna i området

Stiftelsen Läxhjälpen

Mimer samarbetar med Stiftelsen Läxhjälpen som ger elever på Petterbergsskolan regelbunden läxhjälp och därmed bättre chanser för dem att höja sina betyg och komma vidare till gymnasiet. Skolan har lägst andel elever som klarar gymnasiebehörighet i hela Västerås. Läxhjälpens rapport från vårterminen visar att arbetet har gjort att de elever som deltar har ökat sina betyg, sitt självförtroende och sin framtidstro.

Alla spelar roll

Tillsammans med Västerås stad arbetar Mimer med Daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade. Hos oss kallas verksamheten ”Alla spelar roll”. Vi har arbetat med en grupp på sex deltagare och under året har vi utökat med ytterligare en grupp. Deltagarna är en välkommen förstärkning till våra kvartersvärdar i skötseln av bostadsområdena. Den dagliga verksamheten i vår regi har två syften; dels att erbjuda meningsfulla uppgifter till de som annars kanske har svårt att finna en lämplig sysselsättning, dels som en extra service till hyresgästerna. Den övergripande filosofin är att vi må alla vara olika som människor men vi behövs allihop och är lika viktiga.