Hållbara stadsdelar

Mimer arbetar med att skapa inkluderande stadsdelar som är jämlika och där invånarna har inflytande. Begreppet hållbarhet innefattar många delar och vi samarbetar med bostadsbolag, civilsamhälle och boende för att lyckas.

Valet av hur vi bedriver vår verksamhet har stor påverkan på många människor. Inom hållbara stadsdelar inkluderar vi arbetet med utemiljö, mötesplatser, stadsdelsutveckling, trygghet, tillgänglighet, möjlighet att leva hållbart och inflytande för hyresgäster.

Var sker påverkan?

Beslut inom verksamheten gällande arbetsmarknadsinsatser, samverkan, byggnation, planering av utemiljö, hyresavtal och kommunikation till och mellan hyresgäster, möjliggörandet av mötesplatser och boendedialoger.

Aktiviteter

Under 2020 initierades vår interna process kring att utveckla och förbättra arbetet med stadsdelsutveckling. Syftet är att Mimer ska ha en god och ändamålsenlig strategi och organisation kring socialt ansvarstagande inom stadsdelsutveckling.

Processen ska arbeta fram en metod i ordinarie verksamhet där mjuka och hårda värden samspelar och ska säkerställa att metoden används som avsett och med varaktighet.
Metoden ska säkerställa bred involvering, att Mimer hanterar de målområden som krävs för hållbar stadsdelsutveckling, skapandet samverkan och synergier, tydliggörandet av vilka resurser som krävs för att driva och följa upp resultaten samt anpassning och prioritering av insatser till det specifika utvecklingsområdet.

Trygghet och sammanhållning

Att känna sig trygg hemma, på sin gård, i sitt område och i sin stad är en grundläggande rättighet. Därför följer vi noga kundsynpunkter och resultat från kundenkäten och vidtar åtgärder till följd av dessa.

Under 2020 har många av de planerade trygghetsskapande aktiviteterna inte kunnat genomföras i samma utsträckning som tidigare år, som exempelvis trygghetsvandringar och bomöten. Vi fick ställa om och utförde trygg- och säkerhetshöjande åtgärder på annat sätt. På grund av smittspridningsrisken valde vi att under en tid inte göra annat än absolut nödvändiga arbeten hemma hos våra hyresgäster utan ägnade istället våra resurser åt trygghetsskapande åtgärder. Vi ökade antalet ronderingar där vi fokuserade på att allt är helt och rent och att källargångar och trapphus är rensade från brandrisker. Våra trädgårdsmästare arbetade med buskage och andra trygghetsfaktorer i vår utemiljö och vi genomförde inventeringar och åtgärder på belysningsområdet. Vi ville också öka medvetenheten om varför det är viktigt att ha en hemförsäkring och genomförde en lyckad kampanj mot våra hyresgäster.

Våra trygghetsvärdar som bland annat har till uppgift att öka sammanhållningen genom olika mötesplatser fick ställa om och skapa nya typer av smittsäkra aktiviteter. Bland alla nytänkande aktiviteter kan nämnas; samtal till alla våra hyresgäster över 70 år för att minska ensamhet, balkonggympa, pop-up-föreställningar i samarbete med det lokala kulturlivet, digitala barnrörelseutmaningar i lekparkerna och livsberättarpromenader i samarbete med Stadsmissionen med mera.

Under tre sommarmånader anställde vi fyra trygghetsambassadörer, personer boende i våra stadsdelar, som arbetade tillsammans med trygghetsvärdarna. Syftet var att främja trygghet och gemenskap. Ambassadörerna arbetade på tre av våra områden och fungerade som en brygga mellan hyresgästerna och Mimer. Genom spontana möten i bostadsområdena fungerade ambassadörerna som trygghetsvärdarnas förlängda arm för att ytterligare möjliggöra Mimers närvaro på kvällstid i områdena under sommarmånaderna. Deras uppgifter bland annat rondering, dialog med hyresgäster, att anordna aktiviteter utifrån behov, undersöka belysning, klotter, miljöbodar, trapphus och källare. Detta är en del av de aktiviteter vi gjorde för att öka tryggheten men när vi följde upp resultaten av den upplevda tryggheten på de gårdar ambassadörerna arbetat såg vi en positiv tendens.

För att öka tryggheten i stadsdelarna arbetar vi i samverkan med Västerås stads verksamheter och polisen, enligt EST-modellen. Vi rapporterar på veckobasis in relevanta händelser som kan påverka tryggheten negativt. Det kan röra sig om samlingar av ungdomar, rykten om droghandel, inbrott eller andra otrygghetsfaktorer som påverkar boende i en stadsdel. De samlande iakttagelserna från olika aktörer skapar en samlad bild av läget av det som händer i våra områden. På grund av ett intensifierat arbete med EST-samverkan under pandemin kunde aktörerna agera. Förväntan var att sommaren skulle bli stökigare än tidigare somrar, i hela staden, då fler människor var hemma och utomhus. Tack vare samverkan kunde vi agera gemensamt och sommaren blev lugnare än vanligt.

Fler viktiga händelser, som påverkat tryggheten men också sammanhållningen och framtidstron under året, är våra samarbeten i stadsdelen Bäckby, vilka kommer vara tongivande framåt i vår stadsdelsutveckling. Ett exempel är ”På lika villkor”, ett samarbete med Rädda Barnen och IKEA.

Målet för På lika villkor är att minska diskriminering av barn i socialt och ekonomiskt utsatta områden samt att stärka deras inflytande över frågor som berör dem. Nyckeln i detta arbete är lokalt ägarskap och att de boende i området själva kan påverka sin situation och skapa lösningar utifrån sina specifika behov. På lika villkor i Västerås är ett samarbete mellan Rädda Barnen, IKEA, Mimer och Västerås stad. Projektet har fått stöd från Vinnova för att arbeta fram och utveckla en ny form av styrmodell som utgår ifrån Collective Impact Model för en strukturell samhällsförändring.

Vi mäter tryggheten i våra stadsdelar varje månad i något vi kallar Trygghetsindex. Hälften av våra hyresgäster svarar årligen. 2020 svarade 78,4 % att tryggheten upplevs som bra eller mycket bra. Målet för 2020 var att nå 82 %. När detta bryts ner på frågeområde är de faktorer som påverkar resultatet nedåt kopplade till grannens sätt att leva och den personlig tryggheten i området på kvällar och nätter. På övriga frågor har vi ökat höjt vårt resultat, inom exempelvis upplevd personlig trygghet i trapphuset, säkerhet mot inbrott i lägenheten och källare och kontakt med grannar.

Sysselsättning

Jobbpunkt Mimer

Jobbpunkt Mimer är Mimers arbete för att öka sysselsättningen för den del av våra hyresgäster som står utanför arbetsmarknaden. Initiativet har funnits sedan 2006. Jobbpunkt Mimer inledde året med att projektleda och samordna ett nytt initiativ, CV-boxen på Bäckby, som i huvudsak var en sommarjobbskampanj på Bäckby där den prioriterade målgruppen var ungdomar 16–26 år i Västerås. Utanförskap och sysslolöshet är stora utmaningar på Bäckby där alla aktörer behöver bidra för att förändra. Sommarjobbskampanjen var ett initiativ av Jobbpunkt Mimer inom ramen för den sociala agendan, en gemensam handlingsplan för social hållbarhet på Bäckby.

Ett flertal aktörer samverkade under projektets fyra veckor – Västerås stad (AME), Folkhögskolan, Bostads AB Mimer, IKEA, Proffas och Rädda Barnen. Innehållet i boxen upprepades varje vecka, så långt det har varit möjligt. På så sätt kunde fler få möjlighet att ta del av samma utbud. Respektive organisation ansvarade för sitt eget innehåll och bemanning.

Innehåll i aktiviteten:

  • Mötesplats för arbetssökande, utbildningsanordnare och rekryterande företag
  • Hjälp med CV och personliga brev
  • Samtal och coaching samt uppföljande coaching på mötesplatsen Kollage
  • Rekryteringsmässa
  • Företagsträff och studiebesök på IKEA

Resultatet av aktiviteten var 35 CV och personliga brev skrivna på plats, 40 ansökningar
till sommarlovsentreprenörerna, 91 personer som skrev in sig på Mimers karriärsida, 45 ansökningar till IKEA och 9 kallade till intervju och cirka 20 utställare på rekryteringsmässan med drygt 100 besökare. I uppföljningen av CV-boxen summeras initiativet som lyckat, både bland deltagare och aktörer.

Jobbpunkt Mimer har i den ordinarie verksamheten under 2020 erbjudit stöd och coaching för 60 jobbsökande personer varav 28 har fått arbete. Under året genomfördes 12 livesändningar via Jobbpunkt Mimers Facebook-sida med totalt 3 500 visningar. De teman som togs upp var exempelvis, CV, presentation inför arbetsintervju, motivation och vad man ska tänka på vid en intervju. Under sommaren samarbetade Jobbpunkt Mimer med Svenska kyrkan kring fem individer som omfattas av nya gymnasielagen.

Kvinna för Bäckby

Under devisen ”Snyggt, tryggt och trivsamt” arbetar ”Kvinna för Bäckby” med att städa trapphus, källare, tvättstugor och miljöbodar. De sorterar bort plastpåsar runt matavfallspåsar och städar mötesplatsen Kollage och områdeskontoret. “Kvinna för Bäckby” håller också koll på områdena runt bostadshusen och är Mimers ambassadörer ute i bostadsområdet. Syftet är, utöver arbetet, att föra kvinnorna närmare arbetsmarknaden samt att de genom sin lokala förankring ska öka tryggheten och trivseln i området. Satsningen är ett led i vårt arbete med stadsdelsutveckling utifrån socialt ansvarstagande och målet är att detta ska bidra till att höja vår kundnöjdhet.

Besiktningar som görs löpande visar att ”Kvinna för Bäckby” gör ett mycket bra resultat och håller samma kvalitetsnivå som externa leverantörer. Mimers handledare utbildar och handleder gruppen i städteknik och kvalitet. Jobbpunkt Mimer hjälper till med att arbeta fram en karriärplan, en plan för personlig utveckling samt en plan för förbättrad hälsa. Projektet blev förlängt till och med maj 2021 och vi tittar på möjligheten att utveckla projektet till fler stadsdelar.

Kollage

Kollage är en mötesplats på Bäckby. Den drivs av Bostads AB Mimer i samverkan med en rad olika aktörer inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle samt boende på Bäckby.

Visionen är att skapa en plats där gränsöverskridande samarbeten mellan kultur, jobb, utbildning, empowerment och idrott bidrar till ökad sysselsättning, entreprenörskap, ökad hälsa, personlig utveckling och fler ingångar till samhället. Under året har Kollage haft öppet utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer. Varje förening har fått ansvara för sin egen verksamhet. Under året har många aktiviteter genomförts på Kollage. Några exempel är; arbetsmarknadssatsningar, nyföretagarrådgivning, musikstudio och rapskola, kulturarrangemang, läxhjälp, seniorträffar, utvecklingsmöten för Bäckby, aktiviteter inom föreningslivet, rörelseaktiviteter och föreställningar. Bland aktörerna som regelbundet möts på Kollage kan nämnas; Jobbpunkt Mimer, FN-förbundet, En frisk generation, Flickinitiativet, SISU, Acting for Change, Förbundet Agenda 2030, Regionala kulturskolan, En Rival, Framtid för unga, Girls academy, På lika villkor, Västerås folkhögskola, Kud Zlatni Behar – bosniska dansföreningen, Connection Rap West, Hyresgästföreningen och Svenska kyrkan.

Mimers trygghetsvärdar har som uppgift att arbeta förebyggande i alla bostadsbolagets områden. På olika sätt jobbar de för att öka sammanhållning och trivsel.

Trygghetsvärdarna: Verkar för trygghet och trivsel

Många av Mimers hyresgäster har redan träffat på någon, eller flera, av Mimers trygghetsvärdar. Katarina Bilberg, Samir Mohammed och Abdilaahi Hassan arbetar över hela Västerås med trygghetsskapande åtgärder.

– Våra trygghetsvärdar är ute där våra hyresgäster är, berättar Helen Sundin, chef bosociala enheten på Mimer och ansvarig för trygghetsvärdarna.

Det betyder att Katarina, Samir och Abdilaahi ibland jobbar på kvällstid för att träffa yngre och äldre mellan husen.

– Om det upplevs som lite stökigt i ett område så kan kvartersvärdarna eller områdeschefen be våra trygghetsvärdar att undersöka läget. En av deras uppgifter är att vara synliga och möta hyresgästerna där de bor.

Ett riktigt bra exempel på hur det kan fungera är när Samir Mohammed, tidigt förra året, tog kontakt med några ungdomar på Vallby. Samir frågade om det fanns något som Mimer kunde göra för dem? Mötet på Vallby ledde till Mimer Dance School där Mimer ordnade en lokal mot att ungdomarna ordnade danskvällar för hyresgäster. Mimer Dance School arrangerades vid hela 38 tillfällen under 2019 med ett sextiotal deltagare i alla åldrar varje gång.

– Andra initiativ som trygghetsvärdarna arbetar med är sittgympan på Bäckby, där seniorer tränar, fikar och har det trevligt, och Boskolan i Västerås för nyanlända, säger Helen Sundin.

En av trygghetsvärdarnas viktigaste uppgifter är att tillsammans med kollegorna på Mimer skapa möjligheter till möten. När människor träffas och lär känna varandra ökar tryggheten och trivseln i ett område. Det finns många hyresgäster med vilja och engagemang och Mimer kan hjälpa till att starta upp viktiga mötesplatser i Västerås.