Hållbart arbetsliv

Mimer är arbetsgivare för 162 medarbetare och beställer dessutom utförande av arbeten av många företag i vår verksamhet. Arbetsmiljö, jämlikhet och mångfald, hos oss och hos våra leverantörer, är därför väsentligt för oss.

För att åstadkomma resultat jobbar vi efter en strategi som bildar en formel:
Hälsokompetens x Kunskapskompetens x Motivationskompetens = Resultat.

Var sker påverkan?

Påverkan sker genom den lagstiftning som finns inom arbetsmiljöområdet och i avtal,
både centrala hos Fastigo och egna lokala. Påverkan sker också genom beslut som fattas
i vardagen, med stöd i vår värdegrund och i villkor ställda i avtal med våra leverantörer.
Vi är också väl medvetna om att det dagliga nära ledarskapet påverkar mycket och att vi tillsammans är varandras arbetsmiljö.

Aktiviteter

Mimer arbetar med aktiviteter utifrån ovan nämnda strategi inom hälsa, kompetens, motivation och våra värderingar; Omtanke, Nytänkande och Engagemang. Nedan beskrivs aktiviteter och resultat. Som grund har vi en medarbetarpolicy och en arbetsmiljöpolicy.

Hälsa

Mimer har sedan 2018 varit arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001. Under 2020 valde vi att certifiera oss enligt ISO 45001 som är den nya standarden. Arbetsmiljöarbetet bedrivs därmed systematiskt och är väl känt i hela organisationen. En god arbetsmiljö är en grund för god hälsa.

Vi har också under året startat upp en egen företagshälsovård, Friskt Mimer, där vi avtalat med olika aktörer och samlat dessa krafter mot gemensamma mål för Mimers bästa. Målet är att alla kostnader inom friskvård ska vara 80 % främjande/förebyggande och endast 20 % för rehabiliterande.

Sjukfrånvaron för året 2020 landar på 3,76 %. Målet var 3,5 % men med tanke på pandemin så är vi nöjda med resultatet. Antal arbetsskador som lett till sjukfrånvaro var fem stycken varav fyra var cykelolyckor.

Kompetens

Vi har som mål på Mimer att 95 % av medarbetarna ska känna att de har möjlighet till utveckling i sin yrkesroll. Under 2020 har vi arbetat aktivt med frågan och vi har bland annat arbetat mot att kunna starta upp interna utbildningsprogram till rollerna byggprojektledare för akut och planerat underhåll, ledare/chef och upphandlare. Utbildningarna går under namnet Mimerakademin och kommer starta i början av 2021. Vi har även arbetat för att höja IT-kompetensen på företaget under 2020. Det sker genom att vi utbildar en superuser per avdelning i våra IT-system. Superuserns roll är att hålla sig uppdaterad i systemen samt hjälpa sina kollegor med frågor kopplade till IT-systemen.

Som löpande kompetenshöjande aktiviteter använder vi oss av nano-utbildningar, korta digitala utbildningar som skickas ut via mejl till våra medarbetare. Under 2020 har vi skickat ut nano-utbildningar kring arbetsmiljö, Teams, distansarbete, energi- och miljöledning med mera.

För att omvärldsspana kring nyheter i branschen anordnade vi i slutet av 2020 en digital kompetensdag för samtliga medarbetare. Under dagen deltog ett antal föreläsare kring olika ämnen kopplade till våra mål för att ge nya perspektiv och inspiration framåt.

Enligt 2020 års medarbetarenkät anser nu 92 % (mot 2019 års 86 %) av medarbetarna att de har möjlighet till utveckling i sin yrkesroll.

Motivation

De senaste sju åren har vi mätt vårt engagemang hos medarbetarna med ”Great Place To Work”. 2020 hade vi resultatet 93 % och hamnade som sjätte bästa arbetsplats i Sverige för mellanstora företag. Vår förbättringspotential låg främst kring ledarskap och tydliga mål, samt före flytten kring våra kontor. I början av året flyttade vi till ett nytt aktivitetsbaserat kontor där medarbetarna kunnat vara med och forma sin arbetsmiljö.

Vi jobbar efter processen ”verksamhetens planering” för att årligen bli tydligare med företagets mål från övergripande nivå till respektive medarbetare.

Ledarskapet har utvecklats i förändringsledning innan flytten, tillsammans med med en förändringsledningskonsult och under 2020 med hjälp av ett management-konsultföretag där alla avdelningar fått jobba med sitt nuläge och önskat läge framåt. Det har handlat om individ, grupp och Mimer som helhet. Respektive chef har lett arbetet med stöd av konsulterna. En del av detta arbete har skjutits upp på grund av pandemin.

Grundläggande för motivation är att ha en rättvis lön. Tydlig statistik och lönepolitik de senaste åren har gett goda resultat och enligt lönekartläggningen 2020 så har vi 0 % löneskillnad mellan män och kvinnor.

Vår friskvårdssatsning – träna och få ledig tid

Hör HR- och kvalitetschef Wivecka Ljungh berätta om vår friskvårdssatsning som omvandlar tränade timmar till ledig tid, och hur det har gynnat oss på fler än ett sätt.