Mänskliga rättigheter

Vi har ett ansvar att garantera ett fungerande kösystem, att vår rekryteringsprocess efterföljs och att intressenter får vara delaktiga i företagets arbete.

Var sker påverkan?

Påverkan sker vid rekryteringar, situationer i arbetslivet, kontraktsskrivningar, kontroller av uthyrningssystemet, kravställan mot leverantörer samt i samverkan med intressenter.

Aktiviteter

Mimer arbetar för att bidra till en stad som lever upp till de mänskliga rättigheterna och är fri från diskriminering. Bolagets ambition är att våra medarbetare ska spegla mångfalden som finns i vår stad och vår övertygelse är att jämnare könsfördelning och ökad mångfald ger en bättre arbetsplats. Detta beaktas alltid vid rekryteringar. Företaget har en mångfaldsplan och en jämställdhetsplan med medföljande handlingsplan. Vi mäter mångfald genom att se hur många män och kvinnor vi har i företaget, företagsledningen och styrelsen samt bland företagets chefer. Vi mäter mångfald genom att se hur många procent av medarbetarna som har annan etnisk bakgrund. Resultatet för 2020 är:

  • Hela företaget: 67 kvinnor och 95 män
  • Företagsledningen: 5 kvinnor och 3 män
  • Styrelsen: 7 kvinnor och 6 män
  • Mimers chefer: 11 kvinnor och 12 män
  • Andel med annan etnisk bakgrund: 15,4 % (födda utomlands eller båda föräldrarna födda utomlands.)

För att så långt det är möjligt säkerställa att våra leverantörer arbetar med mänskliga rättigheter har en uppförandekod tagits fram. Denna lämnas ut vid alla offentliga upphandlingar. Mimers leverantörer möter många av våra hyresgäster. När vi får nya leverantörer med arbete mot kund har vi ett uppstartsmöte där vi går igenom Mimers värderingar och vad vi förväntar oss av entreprenören. Detta är några av de aktiviteter vi genomfört under året för att säkerställa efterlevnad av uppförandekoden:

Uppförandekoden skickas med när vi annonserar våra upphandlingar

Vi träffar samtliga fastighetsrelaterade entreprenörer vid uppstart av avtal. Där informerar vi igen om uppförandekoden och om Mimers värdegrund. Inköpsavdelningen har under 2020 följt upp 30 avtal där Mimers värdegrund och uppförandekod tagits upp. Samtliga entreprenörer som vi träffat sköter sig och vi har ingen anledning att misstänka några oegentligheter. Vi handlar även för ca 30 miljoner om året via HBV-avtal (varor) och där sker en mer omfattande uppföljning gällande uppförandekoden SKR gör även omfattande uppföljningar av underleverantörer som vi är ansluta till. SKR gör vanligtvis revisioner på plats i fabrikerna men på grund av Coronapandemin så har dessa under 2020 i stor utsträckning skett digitalt