Styrning, organisation och kontroll

Bostads AB Mimer ägs till 100 % av Västerås stad genom Västerås stads koncernbolag. Genom sitt ägande kan staden aktivt stärka Västerås utveckling och skapa den kommunnytta som motiverar ägandet. Verksamheten styrs av kommunallagen och aktiebolagslagen.

Mimer har en decentraliserad linjeorganisation med relativt långtgående delegering av ansvar och befogenheter. Samtliga tjänster har en övergripande rollbeskrivning som bland annat beskriver ansvar, förväntningar och befogenheter. Mimers ledningsgrupp ansvarar för bostadsbolagets övergripande styrning. Ledningsgruppen består av VD, vice VD, VD-assistent, förvaltningschef, byggchef, HR- och kvalitetschef, kommunikationschef och kundcenterchef.

Den största delen av Mimers organisation består av fastighetsförvaltningen som arbetar i våra bostadsområden. Vi har fyra förvaltningsområden som i sin tur består av flera bostadsområden. Det är främst på våra bostadsområden vi möter våra hyresgäster. På varje område finns en områdeschef som, tillsammans med områdessamordnare och kvartersvärdar, ansvarar för hyresgäster, fastigheter och ekonomi inom det egna förvaltningsområdet. Operativt ansvar för ledningssystem inom områdena arbetsmiljö, kvalitet, energi och miljö ligger hos linjecheferna.

För att hantera den påverkan Mimer utövar inom olika områden har vi policys med efterföljande riktlinjer som håller oss på rätt kurs. De policys som faller inom våra väsentlighetsområden är Hållbarhetspolicy, Arbetsmiljöpolicy, Finanspolicy, Inköpspolicy, Mutpolicy, Sponsringspolicy, Uthyrningspolicy, Medarbetarpolicy och Kvalitetspolicy.

Intern kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Syftet är att säkerställa efterlevnad mot policys och rutiner avseende resultat, effektivitet och ekonomi. Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen. Det innebär att styrelsen ska se till att företagets organisation, system och policys är utformade så att företagets bokföring är rättvisande och tillförlitlig, att lagar och regler efterlevs samt att bolagets tillgångar skyddas. För att kontrollera efterlevnaden gör Mimer löpande kontroller av de egna processerna.

Ernst & Young AB är valda revisorer fram till ordinarie årsstämma 2021.