Vår påverkan

Som stor aktör i Västerås har vi stor påverkan i alla dimensioner av hållbarhet, så väl ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Intressentdialog

Mimer har en hög ambition gällande dialogen med företagets intressenter. Vår intressentanalys omfattar de grupper som vi har störst påverkan på och de grupper som har störst påverkan på oss. De viktigaste intressenterna för Mimer är:

  • Kunder – bostadshyresgäster, lokalhyresgäster och studenthyresgäster.
  • Medarbetare
  • Leverantörer
  • Ägare
  • Samarbetspartners
  • Myndigheter
  • Västerås invånare

Genom löpande dialog, synpunktshantering och löpande undersökningar kan vi analysera vilka frågor som är viktiga för våra olika intressenter.

Väsentlighetsanalys

Utifrån de globala hållbarhetsmålen, våra bolagsrisker och våra intressenters behov har en analys gjorts över vilka områden Mimer har störst påverkan inom. Vi har också genom arbetet med våra certifikat inom arbetsmiljö och inom energi och miljö identifierat de områden där vår påverkan är störst. Dessa områden utgör våra väsentliga frågor att arbeta med. Grunden till Väsentlighetsanalysen gjordes 2018 och uppdateras och utvecklas över tid. Våra väsentliga områden kategoriseras under de tre hållbarhetsperspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Våra väsentlighetsområden

Vi har identifierat 11 områden där vi har störst påverkan och som vi ser som särskilt viktiga i vårt hållbarhetsarbete. Varje väsentlighetsområde lyfts upp under respektive social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Vi vill vara tydliga med vår koppling till Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål. Vi vet att den kopplingen är viktig dels för resultatet, dels för förståelsen för hur vi bidrar i ett större perspektiv i det arbete vi gör. Utifrån vår väsentlighetsanalys, vår intressentanalys och våra risker kopplar vi dessa mål till vår verksamhet. Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål 5: Jämställdhet, Mål 7: Hållbar energi för alla, Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 10: Minskad ojämlikhet, Mål 11: Hållbara städer och samhällen, Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna och Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.