ኣገዳሲ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና

ብምኽንት እዚ እዋናዊ ምዕባለ ናይ ኮሮና ቫይረስ፡ ነዚ ዝስዕብ ከተስተብህለሉ ንደሊ ኣለና፤

ከም ዝፍለጥ ኣብዘን ዝሓለፋ ኣዋርሕ ኣብ ገዛውቲ ኵሉ ዓይነት ስራሕ ኣይንሰርሕን ኢና ጸኒሕና። ኣብዚ ግዜ እዚ ስለ ዝተረዳእካናን ትዕግስቲ ስለ ዝገበርካን ምዉቕ ምስጋና ነቕርበልካ። ሕጂ ግን እንደገና ከምቲ ልሙድ ናይ ምትዕርራይ ምልክታ ንምግባር ምሳና ርክብ ክትገብር ብሓጎስ ክንቅበለካ ኢና። ኣብ ውሽጢ ገዛ ንዝግበር ስራሕ ንዝምልከት፡ ዝርግሐ ለበዳ ንምንካይ ንስኻን ንሕናን ክንክተሎም ዘለና ኣገደስቲ ኣሰራርሓ ኣለዉና።

ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ዝፍጸም ስራሕ ብከምዚ ኣገባብ ይግበር

ብምኽንያት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቬስትማንላንድ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ዘሎ ናይ ከባቢ ቀያዲ ሕጊ፡ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ኴንካ ንዝፍጸም ስራሕ እዞም ዝስዕቡ ቅድመ ጥንቃቐ ክንወስድ ኢና፤

  • ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ሓደ ስራሕ ክንሰርሕ ንኽንክእል ንጠልቦኣብ ገዛኻ ኣብ ንህልወሉ እዋን ዝኾነ ሰብ ኣብኡ ክህሉ የብሉን እዩ። ምእንቲ መዓስ ከም ንመጽእ ክትፈልጥ፡ ቅድሚ ምምጻእና ክንሕብረካ ኢና። ዝሓዝናልካ ቈጸራ እንተ ኣለካ ኾይኑን፡ ንሕና ወይ እቶም ናትና ተዀናተርቲ ክንመጽእ ከለና ካብ ገዛኻ ከይወጻእካ እንተ ጸኒሕካን፡ ነቲ ስራሕ ክንሰርሖ ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ከምዚ ኵነት ካብኡ ክንከይድ ኢና። እዚ ንናትካን ናትናን ድሕነት እዩ።
  • ከም ተኻራያይ መጠን፡ እቲ ናትካ ጕዳይ ናይ ግድን ሕጂ ክግበር እንተ ኣለዎ ኾይኑ ወይ ክጸንሕ ዝኽእል እንተ ኮይኑ ክትሓስበሉ እውን ትኽእል ኢኻ። ናይ ግድን ሕጂ ክግበር ንዘይብሉ ስራሓት ንምስራሕ ናብ ገዛኻ ምምጻእ እንተ ኣወጊድና፡ ናይ ለበዳ ዝርግሐ ክንቅንስ ንኽእል ኢና።

ንሓደ ውሱን እዋን ዝተናውሐ ናይ ኣገልግሎት ግዜ።

ስራሓት ንምፍጻም ናይ ኣገልግሎት ግዝያትና ካብ ንቡር ንላዕሊ ዝተናውሐ ክኸውን እዩ። ኵሉ ዝመጻና ጕዳያት ብናይ ቀዳምነት ምሃብ ሪጋ ክንሕዞ ኢና፣ ናይ ግድን ኣድልዪ ጥቕሚ ንዘይብሎም ድማ ንከነዐርዮም ክሳብ ሰለስተ ሰሙን ክወስድ ይኽእል እዩ።

ነቲ ናይ ምትዕርራይ ምልክታ ብመንገዲ Mina sidor (ሚና ሲዱር) ክትገብሮ ይምረጽ

ሕጂ ናብቲ ንቡር ኣገልግሎት ንህበሉ ኣብ ንምለሰሉ ዘለና እዋን ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደ ግዜ ምሳና ርክብ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። እዚ ኣብ ሓደ ሓደ ፍሉይ ግዜ ነዊሕ ናይ ተሌፎን ምጽባይ ሪጋ ከም ዝህልወና ክገብር ይኽእል እዩ። ተኽእሎ እንተ ኣለካ ኾይኑ ነቲ ናይ ምትዕርራይ ምልክታኻ ብመንገዲ Mina sidor ክትገብሮ ንምሕጸነካ።

ካልኦት ኣብ ገዛኻ መደብ ተገይርሉም ዘለዉ ስርሓት

ናይ plus- ከምኡ’ውን tillval ትእዛዛት ንቕበል ኢና፣ እዚ ግን እቲ ስራሕ ኣብ ዝፍጸመሉ እዋን ንስኻ ኣብ ገዛ ከም ዘይትህሉ ግምት ብምእታው እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ plus- ከምኡ’ውን tillval ስራሕ ንምፍጻም ዘሎ ናይ ትጽቢት ግዜ ካብቲ ንቡር ንላዕሊ ዝተናውሐ እዩ።

ናይ Mimer ማእከል ዓማዊል – ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ጌርካ ምሳና ርክብ ትገብር

ንዓኻ ከም ተኻራዪ መጠን ከምኡ’ውን ንመሳርሕትና ብምሕላይ፡ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ናትና ማእከል ዓማዊል ቆጸራ ዝተገብረሎም ምብጻሓት ጥራሕ ኢና ንቕበል። ከምዚ ዝስዕብ ብምግባር ሕጂ እውን ብቐሊሉ ክትረክበና ትኽእል ኢኻ፤

ናብ kundcenter@mimer.nu ኢ-መይል ብምስዳድ

  • ነቲ ናትካ ናይ ምትዕርራይ ምልክታ ብመንገዲMina sidor ወይ ኣብ ናትና ኣፕ Mina sidor ብምግባር።
  • ናብ021-39 70 00 ብምድዋ

መፍትሕ ክትወስድ ወይ ክትገድፍ እንተ ኣድልዩካ

  • መፍትሕ ክትገድፍ እንተ ዄንካ፡ ኣብ መእተዊ ናይ Navet ኣብGasverksgatan 7 ኣፍ ደገ ዘሎ ናይ ደብዳቤ ሳጹን ግደፎ። (ብናይ መኪና መዓሸጊ ገጽ)።
  • መፍትሕ ክትወስድ እንተ ዄንካ፡ ምሳና ኣብ ማእከል ዓማዊል ቆጸራ ሓዝ። ኣብ ላዕሊ ዘሎ ናይ ርክብ ሓበሬታ ርኣ።
  • ምውሳድን ምግዳፍን መፍትሕ ካብ ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ ዘሎ መዓልታት ካብ ሰዓት10.00 ክሳብ ሰዓት 17.00፡ ዓርቢ ካብ ሰዓት 10.00 ክሳብ ሰዓት 15.00 ዘሎ ግዜ ክግበር ይከኣል እዩ።

ሓደ ወርሒ ተወዲኡ ሓድሽ ወርሒ ኣብ ዝኣትወሉ እዋን ምስ ምግዓዝካ ንመፍትሕ ዝተተሓሓዘ ጕዳያት ንምሕጋዝ ንሕና ኣብ ማእከል ዓማዊል ንሰርሕ ኣብ Navet, Gasverksgatan ዘሎ ዛሬባ ኣለና። ኣብታ መጀመርታ ናይ ስራሕ መዓልቲ ናይ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ኣብ መንጎ ሰዓት 10.00ን ሰዓት 14.00ን ኣብኡ ኣለና።

ናትካ ሓላፍነት

ንስኻ ከም ውልቀ ሰብ መጠን ነዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ለበዳ ኣብ ምድራት ክትሕግዝ ዓቢ ሓላፍነት ኣለካ። ኣብዚ ታሕቲ ናይ ሰብ መዚ ኣገዳስቲ ሓበሬታታት ኣኪብናዮም ኣለና፤