ኣገዳሲ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና

ብምኽንት እዚ እዋናዊ ምዕባለ ናይ ኮሮና ቫይረስ፡ ነዚ ዝስዕብ ከተስተብህለሉ ንደሊ ኣለና፤

  • ብኣኻ ከም ተኻራያይ መጠንን ብመሳርሕትናን ንሓሊ ኢና። ስለዚ ድማ ንግዚኡ ናይ ደገን ኣብ ውሽጢ ገዛ ንገብሮን ስራሕ ዝምልከት ነቲ ልሙድ ኣሰራርሓና ቀይርናዮ ኣለና። ብፍጹም ናይ ግድን ኣድላዪ እንተ ዘይኮይኑ ኣብ ገዛኻ ንገብሮ ስራሕ ኣይክህሉን እዩ። እቶም ናይ ግድን ኣድለይቲ ዝብሃሉ ስራሓት፡ እቶም ንዓኻ ከም ውልቀ ሰብ ሓደገኛታት ዝኾኑ ወይ ኣብቲ ገዛ ናይ ግድን ጠቓሚ ዝኾነ ዝምልከት ክኸውን ከሎ እዩ። ኣብነት ናይ እዚኦም፣ ማይ፡ ኤለክትሪክ፡ መዝሓልን ቤት ንጽህናን እዮም።

    እቲ ጕዳይካ ናይ ግድን ኣድላዪ ምዃኑን ዘይምዃኑን ርግጸኛ እንተ ዘይኴንካ፡ ብርግጽ ምሳና ርክብ ክትግብር ትኽእል ኢኻ። ነዚ ንገብሮ ዘሎና ኣብ ልዕሌኻን ኣብ ልዕሊ መሳርሕትናን ሓልዮት ስለ ዘለናን ንዝርግሓ እዚ ለበዳ ንምንካዩ ከነበርክት ስለ ዝደለናን እዩ።
  • ናይ Mimer ማእከል ዓማዊል ንግዚኡ ብዘይቆጸራ ንዝግበር ምብጻሕ ተዓጽዩ ኣሎ። ኣብ ክንድኡ ምሳና ብኢ-መይል kundcenter@mimer.nu, ብተለፎን 021-39 70 00 ወይ ብመንገዲ Mina sidor ርክብ ግበር።
  • መፍትሕ ክትወስድ እንተ ዄንካ፡ ኣብ ናቨት (Navet) ምስ በጻሕካ ናብ 0721-46 87 95 ደውል። መፍትሕ ክትገድፍ እንተ ዄንካ፡ኣብ መእተዊ ናይ Navet, Gasverksgatan 7/Björnövägen 6 ዝርከብ Kundcenter ኣፍ ደገ ዘሎ ናይ ደብዳቤ ሳጹን ግደፎ።
    ምውሳድን ምግዳፍን መፍትሕ ካብ ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ ዘሎ መዓልታት ካብ ሰዓት 10.00 ክሳብ ሰዓት 17.00፡ ዓርቢ ካብ ሰዓት 10.00 ክሳብ ሰዓት 15.00 ዘሎ ግዜ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። እቲ ናይ ደብዳቤ ሳጹን ኣብዚ ግዝያት እዚ ጥራይ እዩ ዝወጽእ።
  • መሳርሕትና ነቲ ብዓል መዚ ዝህብዎ መምርሒታት ከም ዝኽተልዎ ክትተኣማመን ትኽእል ኢኻ። እንተ ሓሚሞም ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ የለዉን።

ናትካ ሓላፍነት

ንስኻ ከም ውልቀ ሰብ መጠን ነዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ለበዳ ኣብ ምድራት ክትሕግዝ ዓቢ ሓላፍነት ኣለካ። ኣብዚ ታሕቲ ናይ ሰብ መዚ ኣገዳስቲ ሓበሬታታት ኣኪብናዮም ኣለና፤