Generella bestämmelser för hantering av personuppgifter

Denna information gäller för dig som finns i Mimers register och dokument och som avser förhållanden som inte gäller anställning, jobbsökande, hyresgäst eller bostadssökande (för de ändamålen se separata bestämmelser).

Bostads AB Mimer (Mimer) 556019-3384 är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Ansvaret gäller även Mimers dotterbolag. Dina personuppgifter kommer behandlas med ändamålen att Mimer ska kunna uppfylla skyldigheter som hyresvärd samt kunna bedriva förvaltnings- och uthyrningsverksamhet.

Inhämtning av personuppgifter

De personuppgifter som Mimer behandlar inhämtas främst direkt från dig i samband med tecknande av avtal eller annan kontakt. Därutöver inhämtar vi personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register. Det även för att försäkra oss om att uppgifterna är korrekta.

I olika sammanhang, oavsett om det finns ett avtalsförhållande eller ej, kan Mimer kontakta dig eller du kan kontakta Mimer. Beroende på anledningen till kontakten kan de personuppgifter som anges i kontakten komma att sparas hos Mimer. I största möjliga mån kommer detta att klargöras direkt i kommunikationen med dig. Vill du ha närmare information om det eller önskar att eventuella personuppgifter raderas, se kontaktuppgifter nedan.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter om dig som behandlas är främst namn, kontaktuppgifter, personnummer (i vissa specifika fall) och eventuellt ytterligare uppgifter i enlighet med vad som anges i tillämpliga avtal eller information. Mimer behandlar även online identifikatorer som IP-/ MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare via cookies.

Syfte

Det huvudsakliga ändamålet med Mimers behandling av personuppgifter är att kunna uppfylla förpliktelser och avtal samt vidta åtgärder som begärts innan eller efter att ett avtal har träffats. Dessutom för att uppfylla krav som ställs på Mimer enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Värt att notera att dina personuppgifter kan komma att behandlas av Mimer kopplat till att din arbetsgivare har tecknat ett avtal med oss. Rättlig grund enligt Dataskyddsförordningen är avtal.

Mimer behandlar även personuppgifter för marknadsföringsändamål, statistik, systemtester, säkerhets-, marknads-, leverantörs- och kundanalyser. Därutöver behandlas uppgifterna i syfte att samla och analysera information om nuvarande kunder, leverantörer, intressenter och andra samarbetspartners av både generell och riktad karaktär. Personuppgifter kan även användas för kundundersökningar, inbjudningar till event/evenemang och för att besvara frågor samt i övrigt behandla dina frågor eller ärenden. Rättslig grund enligt Dataskyddsförordningen är intresseavvägning.

Utlämnande

Vi är restriktiva med att lämna ut dina personuppgifter till andra parter. Personuppgifter kan dock komma att hanteras av myndighet eller kommun i de fall vi är skyldiga att lämna ut uppgifter. Dina personuppgifter kan också komma att hanteras av Mimers externa samarbetspartners inom till exempel kundundersökning, fastighetsunderhåll, revision, säkerhet, passagesystem och tillhandahållande av system. Personuppgifterna kommer huvudsakligen att behandlas inom EU och EES. Om personuppgifter behandlas utanför EU och EES för Mimers räkning så upprättas ett särskilt avtal med leverantören kring överföring till tredje land för att säkerställa trygg personuppgiftsbehandling.

Skyddade personuppgifter

Marknadsföring

Om personuppgifter samlas in eller används för direktmarknadsföringsändamål följer Mimer vad som anses vara god sed på området.

Gallring

Personuppgifter kopplade till avtal gallras bort när tid för eventuella anmärkningar kopplade till ett upphört avtal har passerats. Tiderna varierar beroende på typ avtal.

Personuppgifter som behandlas kopplat till intresseavvägning rensas i normalfallet 14 månader efter det att ärendet stängts alternativt sedan senaste kontakt om vi inte har något aktuellt avtalsförhållande.

Uppgifter som lagras baserat på samtycke hanterar vi till dess att samtycket återkallas.

Vill du veta om det är några särskilda lagringstider som gäller för dina uppgifter hos Mimer kan du alltid höra av dig till oss.

Vid frågor rörande personuppgiftsbehandling inom Mimer, kan du vända dig till oss via post@mimer.nu eller till Bostads AB Mimer, Dataskydd, Box 1170, 721 29 Västerås. Det kan gälla följande:

  • begäran om ett registerutdrag avseende personuppgifter som finns registrerade om dig själv
  • önskemål om att begränsa hanteringen av dina personuppgifter
  • invändning mot behandlingen av personuppgifter
  • önskemål om radering
  • överföring eller korrigering av personuppgifter.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter finns på Integritetsskyddsmyndigheten hemsida; www.imy.se