Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Mimer har som kommunägt bolag en politiskt sammansatt styrelse som utses av kommunfullmäktige. Uppdraget motsvarar en mandatperiod om fyra år. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter samt fem suppleanter.

Styrelsens och VD’s ansvar och befogenheter regleras i aktiebolagslagens 8:e kapitel. Styrelsens arbete och inriktning beskrivs i arbetsordningen.

Styrelsens arbete

Styrelsen sammanträder vanligen sex gånger per år och inför varje styrelsemöte träffas styrelsens arbetsutskott för att förbereda de ärenden som ska tas upp på mötet. Arbetsutskottet består av styrelsens presidium, bestående av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt VD, administrativ chef. Vid behov hålls extra styrelse- och arbetsutskottsmöten.

Vid sammanträdena fattas beslut om investeringar, strategier, redovisning och hyresfrågor. Dessutom får styrelsen vid sammanträdena löpande rapporter om Mimers arbete i många olika frågor, från bolagets finanser till arbetet miljö- och energifrågor.

Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och är föredragande vid styrelsemöten. Chefspersoner underställda VD anställs av VD och anmäls till styrelsen.

Styrelseprotokoll

Vi har samlat de senaste årens styrelseprotokoll på en egen sida.

Styrelseprotokoll

Ordinarie ledamöter

Linn Wegemo (V)
Styrelseordförande sedan 2023

Amanda Grönlund (KD)
1:e vice ordförande sedan 2023
Ledamot sedan 2015

Solveig Birgitta Nygren (M)
2:a vice ordförande sedan 2023

Anders Duvkär (L)
Ledamot sedan 2023

Anna Hård af Segerstad (M)
Ledamot sedan 2023

Dorine Snäckerström (S)
Ledamot sedan 2015

Erik Johansson (SD)
Ledamot sedan 2020

Lena Andersson Holmstedt (S)
Ledamot sedan 2023

David Sundén (C)
Ledamot sedan 2023

Mikael Dimgård (S)
Ledamot sedan 2023

Per-Inge Ahlbäck (S)
Ledamot sedan 2019

Tobias Utterstedt (SD)
Ledamot sedan 2023

Ulf Höglund (M)
Ledamot sedan 2023

Verkställande direktör

Mikael Källqvist

Personalrepresentanter

Thomas Harry
Adalid Zegarra
Jessica Klingberg

Revisor

Gunilla Andersson, Ernst & Young AB

Lekmannarevisorer

Åke Johansson
Ulf Nygren