Styrelse

Mimer har som kommunägt bolag en politiskt sammansatt styrelse som utses av kommunfullmäktige. Uppdraget motsvarar en mandatperiod om fyra år. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter samt fem suppleanter.

Styrelsens och VD’s ansvar och befogenheter regleras i aktiebolagslagens 8:e kapitel. Styrelsens arbete och inriktning beskrivs i arbetsordningen.

Styrelsens arbete

Styrelsen sammanträder vanligen sex gånger per år och inför varje styrelsemöte träffas styrelsens arbetsutskott för att förbereda de ärenden som ska tas upp på mötet. Arbetsutskottet består av styrelsens presidium, bestående av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt VD, administrativ chef. Vid behov hålls extra styrelse- och arbetsutskottsmöten.

Vid sammanträdena fattas beslut om investeringar, strategier, redovisning och hyresfrågor. Dessutom får styrelsen vid sammanträdena löpande rapporter om Mimers arbete i många olika frågor, från bolagets finanser till arbetet miljö- och energifrågor.

Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och är föredragande vid styrelsemöten. Chefspersoner underställda VD anställs av VD och anmäls till styrelsen.

Styrelseprotokoll

Här hittar du de senaste årens styrelseprotokoll