ሓበሬታ ብትግርኛ

ሓበሬታ ብትግርኛ ንዓኻ ገዛ ትደሊ ዘሎኻን/ወይ ኣብ Mimer ተኻራያይ ዝኾንካ።

ተከራይ

ከምዚ ጌይረ ምስ Mimer ርክብ ይገብር

ናጻ ዝኾነ ድለ

ከም ኣመልካቲ መጠን ኣብ ልዕለይ ኣየኖት ጠለባት ይግበሩ?

ካብ Mimer ገዛ ክትካረ ንኽትክእል እዞም ዝስዕቡ መሰረታውያን ጠለባት ናይ ግድን ከተማልእ ኣሎካ፡

 • 18 ዓመት ዝመላእካ ክትከውን ኣሎካ።
 • ናይ ሽወደን personnummer (ውልቃዊ ቍጽሪ መንነት) ክህልወካ ኣሎዎ።
 • ካብ Mimer ወይ ካልእ ዝኾነ ኣካራዪ ገዛ ዕዳ ክህልወካ የብሉን።
 • ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ካብ 1 ንላዕሊ betalningsanmärkning (መዝገብ ብዛዕባ ንሓደ ዕዳ ኣብ ግዜኡ ከም ዘይከፈልካዮ) ክህልወካ የብሉን።
 • ንስኻ ናይቲ ክራይ ገዛ ውዕል ዘሎካ፣ እቲ ገዛ ከድልየካ፡ ኣብኡ ክትነብርን ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ኣብቲ ኣድራሻ ዝተመዝገብካን ክትከውን ኣሎካ።
 • ኣብ Mimer ሓደ förstahandskontrakt (እቲ ተኻራያይ ነቲ ገዛ ካብቲ ዋና ገዛ ብቐጥታ ይካረዮ) ክህልወካ ጥራይ ኢዩ ዝፍቀደካ።
 • ንስኻ ከም ተኻራያይ መጠን ሓደ ናይ ገዛ መድሕን ክትኣቱ ኣሎካ።
 • ናይቲ ገዛ ስፍሓት ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኣብቲ ገዛ ካብ ቅቡል ንላዕሊ ብዝሒ ሰባት ክቕመጡ ኣይፍቀድን እዩ።

ዝኾነ ናይ ገንዘብ እቶት ጠለብ የብልናን፡ ግን ንዅሎም ንሓደ ገዛ ንኽርእይዎ ዕድል ዝወሃቦም ሰባት፡ ዝኾነ betalningsanmärkningar ወይ ዕዳ ንኸይህልዎም ሓደ kreditupplysning (ናይ ምኽፋል ዓቕምኻ ክንግምግሞ ንኽንክእል፡ እንታይ ርእሰ-ማልን ዕዳታትን ከም ዘሎካ ንምርኣይ ዝግበር ሓደ ናይ ቍጠባኻ መርመራ) ንገብር ኢና።

ሓደ መመልከቲ ኣዳሉ

ካብታ 16 ዓመት ዝመላእካላ ዓመት ኣብ Mimer ሪጋ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ። ካብታ ዝተመዝገብካላ መዓልቲ ጀሚርካ köpoäng (ነጥቢ ሪጋ) ትእክብ ኢኻ።

ንስኻን ብጸይትኻን ወይ ብኣንጻሩ፡ ኣብቲ ናይ ገዛ ውዕል ክትሰፍሩ እንተ ደሊኹም፡ ናይ ግድን ሓደ ናይ ሓባር መመልከቲ ክህልወኩም ኣሎዎ። ከም ናይ ሓባር ኣመልከትቲ ቅቡላት ንኽትኮኑ፡ ኣብ ትሕቲ ከም ሰብ ቃል ኪዳን ዝመሳሰል ኵነት ትነብሩ ክትኮኑ ኣሎኩም።

ነቲ ናይ ሪጋ ነጥብኻ ንኽትዕቅቦ፡ እንተ ወሓደ ሓንሳብ ኣብ ዓመት ነቲ ናትካ ናይ ተገዳስነት ምልክታ ናይ ግድን ከተሓድሶ ኣሎካ። እንተ ዘይኮነ ነቲ ናትካ ናይ ሪጋ ነጥቢ ተጥፍኦን እቲ ናትካ ምልክታ ይድምሰስን እዩ። ነቲ ናትካ ምልክታን ምዓስ ከተሓድሶ ከም ዘሎካን ክትከታተል ናትካ ሓላፍነት እዩ።

ኣብዚ ተመዝገብ (እዚ ሓበሬታ ብሽወደንኛ እዩ)

ናይ ሪጋ ነጥቢ እንታይ እዩ?

ምስ ተመዝገብካ ሓደ ነጥቢ ኣብ መዓልቲ ትርክብ ኢኻ። ኣብ ርእሲ እዞም ነጥብታት፡ ንስኻ ኣብ ናይ Mimer ገዛ ትቕመጥ፡ 5 ተወሰኽቲ ነጥብታት ኣብ ወርሒ ትረክብ ኢኻ። ዝበዝሐ ነጥቢ ምስ ዝህልወካ፡ ሓደ ገዛ ናይ ምርካብ ዕድልካ ዝዓበየ ይኸውን።

ንሓደ ውዕል ምስ ተቐበልካዮ፡ እቲ ምልክታኻ ይድምሰስ፡ ከምኡ’ውን እቶም ናትካ ናይ ሪጋ ነጥብታት ናብ ባዶ ይምለሱ (ኣብ እዋን ገዛ ምልውዋጥ እውን)። ኣብ ሪጋ ምጽናሕ ክትቅጽሎ እንተ ደሊኻ፡ ናይ ግድን ሓደ ሓድሽ ምልክታ ከተእቱ ኣሎካ።

እቶም ናትካ ነጥብታት ናይ ውልቂ እዮም። ናብ ናይ ካልእ ሰብ ናይ ሪጋ ነጥቢ ክመሓላለፉ ወይ ክሕወሱ ድማ ኣይክሉን እዮም። እንተ ኾነ ግዳ እቶም ነጥብታት ክመሓላለፍሉ ዝኽእልሉ ክልተ ፍሉይ ኵነታት ኣሎዉ። ኣብ ከምዚ እዋን ኵሉ ግዜ ናይ ግድን ወረቐት ምስክር ከተርኢ ኣሎካ። እቲ ናይ ሪጋ ነጥቢ ናብ ኣብ ትሕቲ ከም ሰብ ቃል ኪዳን ዝመስል ኵነት ብሓባር፡ ኣብ ከምዚ ዝስዕብ ኣጋጣሚታት ክመሓላለፍ ይኽእል፦

 1. ሞት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን
 2. ኣብ እዋን ምግዓዝ ናብ ናይ ክንክን መንበሪ።

ናብ Mina sidor (ብሽወደንኛ), እዚ ሓበሬታ ብሽወደንኛ እዩ,, ክትኣቱ ከሎኻ፡ ነቶም ናትካ እዋናውያን ነጥብታት ትረኽቦም ኢኻ።

ነቲ ናተይ ምልክታ ከመይ ገይረ የሓድሶ?

ነቲ ናትካ ምልክታ ንኸተሓድሶ ከምዚ ዝስዕብ ትገብር፡

 • ናብ Mina Sidor እቶ።
 • ነቲ “Uppdatera din ansökan (ነቲ ናትካ ምልክታ ኣሓድሶ)” ዝብል ጠውቆ።
 • ዓቅቦ (ዋላ ኣብቲ ናትካ ምልክታ ዝኾኑ ለውጥታት ኣይትግበር፡ ናይ ግድን ክትዕቅቦ ኣሎካ)።
 • ናይ ርክብ ሓበሬታኻ፡ ንኣብነት ኢ-መይል ኣድራሻን ቍጽሪ ሞባይልካን ንምሕዳስ ነቲ ዕድል ተጠቀመሉ።

ነቲ ምልክታኻ መወዳእታ መዓስ ከም ዘሓደስካዮ ኣብ Mina Sidor፡ ኣብ ትሕቲ መጠወቒ ”Uppdatera din ansökan” ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ።

ንናጻ ገዛውቲ ከም ዝደልዮም ከመይ ገይረ የመልክት?

ናብ ናትና ድሕረ-ገጽ Sök ledigt (ብሽወደንኛ), እዚ ሓበሬታ ብሽወደንኛ እዩ, ኪድ ወይ ነቲ ናትና Sök ledigt ዝብል ኣፕ ጽዓኖ። ኣብኡ ኵሎም ናይ Mimer ናጻ ገዛውቲ ኣሎዉ። እቲ ዝበዝሓ ናይ ሪጋ ነጥቢ ዘለዎን ነቲ ናትና መሰረታዊ ጠለብን ዘማልእ ሰብ እዩ፡ ነቲ ውዕል ገዛ ክኣቱ ዝኽእል።

ብዝሒ ኣብቲ ገዛ ክቕመጡ ዝፍቀደሎም ሰባት

ንጥዕና ጐዳእቲ ናይ መነባብሮ ኵነታት ንምውጋድ፡ እቶም ኣብቲ ገዛ ክቕመጡ ዘለዎም ሰባት፡ ናይቲ ገዛ ስፍሓት ኣብ ግምት ብምእታው ቅቡል ዝኾነ ብዝሒ ክህልዎም ኣሎዎ። ካባና ገዛ ክትደሊ ከሎኻ ነዚ ክትሓስበሉ ኣገዳሲ እዩ።

እዞም ዝስዕቡ ሓፈሻዊ መምርሒታት የገልግሉ፡

 • 1 ክፍሊን ንእሽቶ ክሽነ/ክሽነን፡ 3 ሰባት
 • 2 ክፍሊታትን ንእሽቶ ክሽነ/ክሽነን፡ 4 ሰባት
 • 3 ክፍሊታትን ክሽነን፡ 6 ሰባት
 • 4 ክፍሊታትን ክሽነን፡ 8 ሰባት
 • 5 ክፍሊታትን ክሽነን፡ 10 ሰባት
 • 6 ክፍሊታትን ክሽነን፡ 12 ሰባት

እቲ ብዝሒ ሰባት ንዓበይትን ቈልዑን እዩ ዝምልከት።

ናይ Mimer ጽንሰ-ሓሳብ መንበሪ

ብጀካ እቶም ናይ ተምሃሮ ገዛውትን ናይ ሓጺር ግዜ ውዕልን፡ ኵሎም ናጻ ገዛውቲ ኣብ ትሕቲ Lediga lägenheter (ብሽወደንኛ), እዚ ሓበሬታ ብሽወደንኛ እዩ, ትረኽቦም። ኵሎም ገዛውቲ ብመንገዲ ናይ ሪጋ ነጥብታት እዮም ዝካረዩ። ንመሰረታዊ ጠለባት ዝምልከት ነቲ Vilka krav ställs på mig som sökande? (ከም ኣመልካቲ መጠን ኣየኖት ጠለባት ይሕተት?) ዝብል ርኣይ

Ikon för rökfritt - rykande cigarett i en röd cirkel med rött streck diagonalt över.ካብ ምትካኽ ናጻ

በቲ ምትካኽ ንዝሓሙ ተኻረይቲ ብምሕላይ፡ ኣብቶም ናትና ሓደሽቲ ህንጻታት ”ካብ ምትካኽ ናጻ ገዛ” ኣሎዉና። ካብ ምትካኽ ናጻ ማለት፡ ኣብቲ ገዛ ውሽጢ፡ ኣብ ሰገነት/ውሽጢ ቐጽሪ፡ ኣብ መእተዊን ኣብ ውሽጢ ናይቲ ህንጻ ዘለዉ ናይ ሓባር ቦታታትን ምትካኽ ክልኩል እዩ።

Ikon för snabb inflytt (lila bakgrund med tre lodräta streck och ett hus i kursivt)

ቅልጡፍ ምእታው

ቅልጡፍ ምእታው፡ ንምግዓዝ እንተ ነውሐ 1 ወርሒ ተሪፍዎም ዘሎ ገዛውቲ እዮም። ሓደ ገዛ ንምክራይ ናጻ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ብሓባር ምስቶም ካልኦት ናጻ ዝኾኑ ገዛውቲ ንኽልተ መዓልታት ህዝቢ ከም ዝፈልጦም ይግበሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ናትካ ተገዳስነት ከተመልክት ዕድል ኣሎካ።

ቅልጡፍ ምእታው ዘለዎም ገዛውቲ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ገዛውቲ ብናይ ሪጋ ነጥቢ እዮም ዝካረዩ።

ሓደ ናይ ቅልጡፍ ምእታው ገዛ ክትካረ ዕድል ንኽህልወካ እዚ ዝስዕብ የድልየካ፡

 • ገዛ ንኽትካረ ነቶም ናትና መሰረታውያን ጠለባት ከተማልእ።
 • እቲ ገዛ ንምክራይ ናጻ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ንኽትወስዶ ቅሩብ ምዃን።

Ikonen för Lätt att leva-lägenheter: 55+ i vitt mot blå bakgrundቀሊል ንምንባር 55+

እቲ ቀንዲ ኣመልካቲ 55 ዓመት ዝመልኣ ክኸውን ኣሎዎ። ብዓል-ቤት/ብዓልቲ-ቤት ወይ ብሓባር ዝነብር/ትነብር ብዕድመ ዝነኣሰ ክኸውን ይፍቀድ እዩ።

ኣብ ገዛ ምሳኻ ዝቕመጡ ቈልዑ ክህልዉኻ ኣይፍቀድን እዩ።

Ikon för ungdomslägenheter: siffrorna 18 och 27 mot en orange botten.ናይ መንእሰያት ገዛውቲ

 • ዕድሜኻ ኣብ መንጎ 18ን 27ን ዓመት ክኸውን ኣሎዎ።
 • ምክራይ ብመንገዲ እቲ ንቡር ሪጋ ይፍጸም።
 • ኣብቲ ገዛ ክሳብ ዝደለኻዮ ግዜ ክትነብር መሰል ኣሎካ፣ ማለት ዋላ ዕድሜኻ 27 ዓመት ምስ ሓለፈ።
 • ነቲ ገዛ ከተመልክት ከሎኻ፡ ንስኻ እቲ ቀንዲ ኣመልካቲ ኢኻ ነቲ ናይ ዕድመ ጠለብ ከተማልእ ዘሎካ። እቲ ናይ ሓባር ኣመልካቲ ዋላ እቲ ሰብ ነቲ ናይ ዕድመ ጠለብ ኣየማልእ ኣብቲ ውዕል ክሰፍር ይኽእል እዩ።

Ikon för korttidskontrakt: Illustration av ett svart hur med en stor klocka framför, mot en blå bakgrundናይ ሓጺር ግዜ ውዕል

እቲ ገዛ ብምኽንያት ኣብቲ ከባቢ ዳግመ-ህንጸት ስለ ዘሎ ወይ ኣብ እዋን ሓደጋ ንዝገዓዙ ሰባት ክጥቀም ስለ ዝኾነ፡ ንዝተወሰነ ግዜ እዩ ዝካረ። ከም ተኻራዪ ክሳብ Mimer ነቲ ገዛ ዝደልይዎ ኣብኡ ክትቅመጥ ዕድል ኣሎካ። እቲ ውዕል ንዓኻ ከም ተኻራይን ንMimerን ናይ ሓደ ወርሒ ናይ ምውጻእ ስምዕታ ሃልይዎ በብእዋኑ ንሓደ ወርሒ ይቕጽል።

ኣብ ውሽጢ እዚ እዋን እዚ እቲ ናትካ ናይ ሪጋ ነጥቢ ከም ዘለዎ ኾይኑ ካልኦት ገዛውቲ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ሓጺር ግዜ ውዕል ዘለዎ ሓደ ገዛ ክትካረ ንኽትክእል እዚ ዝስዕብ የድልየካ፡

 • ሓደ ገዛ ንምክራይ እቶም ናትና መሰረታውያን ጠለባት ከተማልእ።
 • እቲ ገዛ ንኽራይ ናጻ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ንኽትካረዮ ቅሩብ ክትከውን።

ኵሎም ብናይ ሓጺር ግዜ ውዕል ዝካረዩ ናጻ ገዛውቲ (እዚ ሓበሬታ ብሽወደንኛ እዩ)

ናይ ተምሃሮ ገዛውቲ

ሓደ ካብቶም ናትና ናይ ተምሃሮ ገዛውቲ ንኽትካረ ነዞም ዝስዕቡ ከተማልእ የድልየካ፡

 • ናይ ግድን ኣብ Mälardalens högskola (MDH) ክትመሃር ኣሎካ።
 • ናይ ግድን እንተ ወሓደ 15 ናይ ዩኒቨርሲቲ ነጥቢ/ወቕተ-ትምህርቲ ክትመሃር ኣሎካ።
 • ትምህርቲ ክትውድእ ከሎኻ ነቲ ውዕል ናይ ግድን ክትስርዞ ኣሎካ።

ኣብ ዓመት ናይ 10 ወርሒ ክራይ ጥራይ ኢኻ ትኸፍል። ምክራይ ብመንገዲ Bostad Västerå (ብሽወደንኛ) ይፍጸም።