Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

ALLMÄNT

Information om behandling av dina personuppgifter

Bostads AB Mimer, org.nr 556019–3384, (”Mimer” eller ”vi”) och våra dotterbolag är personuppgiftsansvariga för behandling av de personuppgifter som hanteras inom vår verksamhet, inklusive denna webbplats, vilket beskrivs närmare i informationen på sidan. Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss via våra kontaktuppgifter som du hittar längst ner på sidan, under rubriken “Kontakta oss”.

Vilken typ av behandlingar som vi utför avseende dina personuppgifter, beror på i vilket sammanhang du kommer i kontakt med oss och i vilken egenskap du agerar. För att underlätta för dig, har vi delat in informationen utifrån personkategorier där du under respektive kategori kan läsa om vilka behandlingar som Mimer utför beroende på om du är:

 • användare/besökare av webbplatsen https://www.mimer.nu/ (”webbplatsen”);
 • hyresgäst, leverantör, intressent, entreprenör, konsult eller annan samarbetspartner (”samarbetspartner”);
 • hyresgäst, andrahandshyresgäst eller sökande;
 • arbetssökande; eller
 • borgensman

Efter dessa avsnitt, följer ett avsnitt som rör alla personkategorier, där du kan läsa om vilka vi delar dina personuppgifter med, var vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har gentemot oss, samt hur du kan komma i kontakt med oss.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och framför allt hur vi behandlar dem. Den här informationen täcker därför nödvändig information om detta, varför vi tycker det är viktigt att du läser och förstår informationen.

Vi ber dig observera att vår webbplats innehåller länkar till webbplatser som hanteras av någon annan. Dessa webbplatser har (eller ska ha) egna bestämmelser om hur det företaget behandlar personuppgifter, och vi har ingen kontroll, eller kan ta ansvar för det som händer där. Om du använder någon av dessa webbplatser, bör du därför titta närmare på den webbplatsens integritetsinformation.

Utöver de behandlingar av personuppgifter som beskrivs i den här informationen kan vi under vissa förutsättningar också behandla dina personuppgifter genom cookies och/eller kamerabevakning. Mer information om dessa typer av personuppgiftsbehandlingar finns tillgänglig i vår cookieinformation och i vår information om kamerabevakning.

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss via våra kontaktuppgifter som du hittar längst ner i denna sida, under rubriken “Kontakta oss”.

Offentlighetsprincipen och skyddade personuppgifter

Offentlighetsprincipen

Mimer är ett allmännyttigt bostadsföretag (ett kommunalt bolag) vilket innebär att vi är skyldiga att följa offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighetsprincipen innebär att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. Det vill säga att alla har rätt att få läsa handlingar och även få en papperskopia på handlingarna. Offentlighetsprincipen uttrycks i TF 2 kap, och reglerna för sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär alltså att personuppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter måste du kunna uppvisa intyg från Skatteverket på det till Mimer. Intyget är ett personbevis som är stämplat av Skatteverket. Om vi inte har ett intyg från dig med skyddade personuppgifter måste vi enligt lag följa offentlighetsprincipen.

Om någon hör av sig till Mimer och begär ut uppgifter om dig som har skyddade personuppgifter nämner vi aldrig att du bor hos oss eller att du har skyddade personuppgifter. Mimer tar i stället emot förfrågan om att lämna ut uppgifterna och återkommer sedan med besked.

Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Enligt hyreslagen gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs. Bestämmelsen ger skydd för typiskt sett känsliga uppgifter, vilket innebär att vi inte kommer att lämna ut personuppgifter om dig, om det av särskild anledning kan antas att du eller någon närstående till dig kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida allvarligt men om uppgiften röjs.

Hyresvärden ansvarar för att det finns skriftliga regler och rutiner för hur skyddade personuppgifter hanteras, för att säkerställa att tillräcklig säkerhet upprätthålls.

Mer information om skyddade personuppgifter samt information om hur du ansöker om skyddade personuppgifter, hur du gör en flyttanmälan med skyddade personuppgifter eller Mimers skyldigheter vid hantering av skyddade personuppgifter hittar du på Skatteverkets hemsida.

Skatteverket.se

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Användare/besökare av webbplatsen

Om du är använder eller i övrigt besöker webbplatsen kan vi komma att behandla IP/MAC-adressen eller motsvarande för den enhet som du använder dig av när du besöker webbplatsen och, i förekommande fall, information om hur du navigerar på webbplatsen. Om du har samtyckt till, alternativt inte motsatt dig, att ta emot marknadsföring från oss via e-post kommer vi även att behandla din e-postadress.

Samarbetspartner

Vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att behandla om dig varierar, beroende på i vilket samband du som samarbetspartner kommer i kontakt med oss och i vilken egenskap du agerar. De personuppgifter vi kan komma att behandla är ditt namn, telefonnummer, e-postadress, adress, personnummer för firmatecknare, personnummer och kreditupplysning i förhållande till samarbetspartners som är enskilda firmor, material från eventuell kamerabevakning samt ytterligare information som kan komma att lämnas av dig i samband med din kommunikation med oss. I vissa situationer kan vi också komma att behandla ytterligare typer av personuppgifter om det i det enskilda fallet är nödvändigt inom ramen för vår affärsrelation.

Hyresgäst, andrahandshyresgäst och sökande

De personuppgifter vi behandlar om dig som är hyresgäst eller andrahandshyresgäst är ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer, samordningsnummer eller motsvarande (om det krävs för säker identifiering) och e-postadress. Vi behandlar även uppgifter om din lägenhet, såsom uppgifter rörande förbrukning av värme, varmvatten, el, utrustning och fel som behöver åtgärdas samt uppgifter om eventuell störning eller orosanmälan. Uppgifter om eventuella störningar avser endast händelseförlopp och iakttagelser och innehåller inga personliga värderingar, ogrundade påståenden, kränkande eller diskriminerande omdömen eller formuleringar.

Om du har skyddade personuppgifter genom Skatteverket kommer vi hantera dina personuppgifter i enlighet med särskild rutin. Vi behandlar även uppgifter om eventuella betalningsförsummelser, förekomst av förvaltare eller god man och dennes kontaktuppgifter samt uppgifter om betalningar, autogiro och betalningsreferenser. Vid andrahandsuthyrning kommer vi även behandla hyresgästens kontaktuppgifter och adress under andrahandsuthyrningen samt uppgifter om föreslagen andrahandshyresgäst. Om fullmäktige finns kommer vi behandla namn och kontaktuppgifter till denne.

De personuppgifter vi behandlar om dig som är sökande hos oss är namn, telefonnummer, e-postadress och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande (om det krävs för säker identifiering), adress eller tillfällig adress, referenser och tidigare hyresvärd, uppgifter om eventuell borgensman, uppgifter om anställning samt ekonomiska förhållanden som behövs för bedömning av huruvida du lever upp till de ställda kraven för sökt lägenhet. Om du söker i egenskap av enskild firma behandlar vi även uppgifter om företaget.

De personuppgifter vi behandlar om dig som är registrerad god man eller förvaltare för en hyresgäst är de uppgifter som krävs för att administrera hyresförhållandet med den hyresgäst som du är kopplad till.

De personuppgifter som vi behandlar om dig som är hyresgäst och medlem i Gröna Mimer är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Arbetssökande

För att vi ska kunna hantera en rekryteringsprocess behöver vi registrera den sökande och hantera CV och personligt brev för att sedan göra ett urval av kandidater. De personuppgifter som vi behandlar om dig som är arbetssökande hos Mimer är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, CV, personligt brev, betyg, intyg, resultat från eventuella personlighetstester samt noteringar från referenstagning.

Borgensman

De personuppgifter som vi behandlar om dig i egenskap av borgensman är sådana som lämnas i samband med borgensförbindelsen, såsom namn, personnummer och telefonnummer. Vi kan även komma att behandla uppgifter om din kreditvärdighet.

Känsliga personuppgifter

Utöver vad som nämnts ovan kan Mimer komma att behandla känsliga personuppgifter. Vi kommer endast att behandla känsliga personuppgifter efter att du gett oss ditt uttryckliga samtycke att göra det. De personuppgifter som vi då kan komma att behandla är uppgifter om ditt hälsotillstånd i samband med ansökan om medicinsk förtur, språkpreferenser eller uppgifter om tolk.

Varifrån samlas personuppgifterna in?

Insamling av personuppgifter kan ske från följande källor:

 • Mimers hemsida/hemsidor, till exempel när du fyller i vårt kontaktformulär;
 • när du kontaktar oss via e-post eller telefon;
 • genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är hyresgäst, kund eller kontaktperson för någon av våra samarbetspartners;
 • genom beställning eller användning av våra tjänster; och/eller
 • från tredje parter i form av referenser och tidigare hyresvärdar, våra koncernbolag, allmänna register eller någon av våra samarbetspartners. I vissa fall samlar Mimer även in dina personuppgifter från andra bolag i de fall Mimer köper fastigheter och du är eller har varit kund hos säljaren.

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?

Användare/besökare av webbplatsen

Om du är användare eller besökare av webbplatsen kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att ditt besök av webbplatsen ska vara så bra och smidigt som möjligt, för marknadsföringsändamål, för att genomföra trafikmätningar och för att webbplatsen ska fungera på ett säkert sätt.

Samarbetspartner

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera vår affärsrelation med dig eller det bolag som du representerar (inklusive för att säkerställa fullgörande av åtaganden, för hantering av fakturor, för uppföljning kring leveranser, etcetera), för att möjliggöra översyn av hur byggarbeten fortlöper och säkerställa att endast behöriga personer har tillgång till byggarbetsplatser genom till exempel kamerabevakning samt för att vi ska kunna hålla kontakten med dig. Vi behandlar även personuppgifter om dig i syfte att samla och analysera information om nuvarande samarbetspartner. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att skicka inbjudningar till event till dig samt uppgifter som lämnas i samband med anmälningar till event, såsom matpreferenser.

Mimer behandlar även personuppgifter för marknadsföringsändamål, statistik, systemtester, säkerhets-, marknads-, leverantörs- och kundanalyser. Därutöver behandlas uppgifterna i syfte att samla och analysera information om nuvarande samarbetspartner av både generell och riktad karaktär.

Hyresgäst, andrahandshyresgäst och sökande

Hyresgästers personuppgifter behandlas huvudsakligen för att Mimer ska kunna uppfylla sina skyldigheter som hyresvärd och fastighetsägare, för att kunna förbereda, administrera och fullgöra ingångna hyresavtal samt för att i övrigt kunna bedriva förvaltnings- och uthyrningsverksamhet. Däri ingår att fastställa och styrka anspråk till följd av hyresavtalet och gällande rätt, erbjuda tjänster och service utöver vad som regleras i hyresavtalet, såsom hemförsäkring och elavtal samt att behandla personuppgifterna för statistik och uppföljning.

Vi kan även komma att behandla hyresgästers personuppgifter vid marknadskommunikation såsom publicering av inlägg, bilder, filmer på sociala medier (till exempel Facebook och Instagram) samt för publicering av inlägg, bilder och filmer för internt bruk (till exempel på vårt intranät). Om vi skulle vilja behandla dina personuppgifter för detta ändamål kommer du på förhand att få särskild information om detta och samt att vi även kommer be om ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för det syftet. Vi behandlar även dina personuppgifter för egen marknadsföring och egna kundundersökningar. Personuppgifterna får också användas för annans marknadsföring under förutsättning att vad som marknadsförs har en närliggande och naturlig koppling till hyresförhållandet.

I förhållande till andrahandshyresgäster behandlar Mimer personuppgifter för att kunna bedöma ansökan om att hyra lägenhet i andra hand. Vidare behandlar Mimer personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade skyldigheter.

Sökandes personuppgifter behandlas för att kunna administrera ansökningar och intresseanmälningar om att hyra en bostad hos hyresvärden, bland annat för att bedöma huruvida du lever upp till de ställda kraven för sökt lägenhet. Personuppgifterna får också användas för bostadsföretagets egen marknadsföring till den sökande och för statistik.

När hyresförhållandet har upphört kan Mimer komma att behandla personuppgifter för att bevaka kvarstående rättsliga anspråk, såsom fordringar eller för bedömning om hyresgästen kan erbjudas nytt boende hos hyresvärden.

I förhållande till medlemmar i Gröna Mimer behandlar Mimer personuppgifter för att kunna tillhandahålla information och produkter till dig som registrerad, inom ramen för Gröna Mimer.

Arbetssökande

I förhållande till arbetssökande behandlar Mimer personuppgifterna för att administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten. Behandling av personuppgifter vid rekrytering är nödvändigt för att vår verksamhet ska bedrivas på ett ändamålsenligt sätt.

Borgensman

I förhållande till borgensman behandlar Mimer personuppgifter i den utsträckning det behövs för att administrera, förbereda och fullgöra borgensförbindelsen eller skyldighet som föreligger enligt tillämplig lagstiftning.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Fullgörande av avtal

Samarbetspartner

Den personuppgiftsbehandling som utförs i syfte att i olika avseenden hantera vår affärsrelation med dig som samarbetspartner sker för att vi ska kunna fullgöra det avtal eller den överenskommelse som är grunden för vår affärsrelation.

Hyresgäst, andrahandshyresgäst och sökande

När du är hyresgäst eller andrahandshyresgäst behandlar vi dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter som hyresvärd utifrån hyresavtalet och den lagstiftning som reglerar hyresförhållandet.

När du är sökande behandlar vi dina personuppgifter för att vi ska kunna ingå ett hyresavtal med dig.

Är du medlem i Gröna Mimer behandlar vi dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra avtalet om medlemskap mellan dig och Mimer.

Arbetssökande

Vid rekryteringsförfarandet behandlar vi dina personuppgifter för att vi ska kunna genomföra det rekryteringsförfarande som föregår ett anställningsförhållande med dig.

Intresseavvägning

Allmänt om intresseavvägning

En personuppgiftsbehandling som baseras på en intresseavvägning innebär att Mimer har gjort en bedömning att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse, och att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre.

Mimer är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag, men inte en offentlig myndighet, vilket innebär att vi får använda oss av en intresseavvägning som rättslig grund.

Användare/besökare av webbplatsen

Personuppgifter om användare och besökare av webbplatsen genomförs med stöd av en intresseavvägning där Mimers intresse av att undersöka och analysera trafiken på webbplatsen, att göra ditt besök av webbplatsen så bra som möjligt och att rikta marknadsföring till dig överväger de eventuella riskerna för din personliga integritet som kan tänkas följa av sådana typer av personuppgiftsbehandlingar.

Samarbetspartner

Sådan personuppgiftsbehandling som inte är direkt kopplad till fullgörandet av det avtal eller den överenskommelse som är grunden för vår affärsrelation, kan ske med grund i en intresseavvägning. Detta innefattar behandling av dina personuppgifter för att kunna kontakta dig samt för att skicka inbjudningar till event till dig.

Hyresgäst, andrahandshyresgäst och sökande

Behandling av personuppgifter som inte är direkt kopplade till fullgörandet av hyresavtalet kan inhämtas med intresseavvägning som rättslig grund. Detta innefattar bland annat insamlandet av kontaktuppgifter till anhöriga, passageloggar, uppgifter om bostadsanpassningar i lägenheten som inte innebär en behandling av känsliga personuppgifter och behandling av personuppgifter för marknadsföring. Med stöd av en intresseavvägning behandlar vi även personuppgifter för att kunna tillvarata rättsliga anspråk med anledning av hyresavtalet, såsom information om betalningsförsummelser, störningar i boendet, åsidosättande av sundhet, ordning, gott skick samt åsidosättande av vårdnadsplikten eller förekomst av ohyra, misstanke om brottslig verksamhet i lägenheten som kan läggas till grund för förverkande eller som hyresvärden är skyldig att beivra.

Vi behandlar andrahandshyresgästers personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att göra en rationell bedömning av ansökan om andrahandsuthyrning samt för att kunna administrera hyresförhållandet med den hyresgäst som du hyr lägenheten av.

Är du sökande behandlar vi dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att inhämta relevant information om dig för att ge dig som sökande möjlighet att göra en ansökan eller en intresseanmälan.

Om du är god man eller förvaltare för en hyresgäst kommer vi att behandla dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna administrera hyresförhållandet med den hyresgäst som du är kontaktperson för.

Arbetssökande

Är du arbetssökande hos oss hos Mimer behandlar vi dina personuppgifter under rekryteringen med stöd av vårt berättigade intresse av att se till att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Borgensman

När du är borgensman behandlar vi dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna förbereda, administrera och fullgöra borgensförbindelsen eller skyldighet som föreligger enligt lag eller andra författningar.

Uppfyllande av rättslig skyldighet

Vi sparar bokföringsunderlag i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Samtycke

I de fallen du har gett oss ditt uttryckliga samtycke kommer vi behandla dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke som den rättsliga grunden. Ditt samtycke kan exempelvis omfatta uppgifter om ditt hälsotillstånd, språkpreferens som innebär uppgift om etnicitet, bildpublicering eller filmer av dig på sociala medier eller marknadsföring från oss via e-post.

Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ner på denna sida, under rubriken “Kontakta oss”. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Allmänt

Dina personuppgifter kommer sparas och behandlas av oss fram till dess att behandling av personuppgifterna inte längre är nödvändig med hänsyn till de ovan angivna ändamålen med behandlingen, såvida det inte finns särskilda rättsliga krav på att vi måste spara uppgifterna längre än så.

De uppgifter som behövs för vår bokföring (exempelvis information om alla beställningar, fakturor, hyresaviseringar och betalningar) och som skatteunderlag måste enligt lag sparas i minst sju år. Observera att vissa uppgifter dock måste sparas längre än så. Exempelvis sparas uppgifter kring fakturor längre än sju år för uppföljningssyften.

Personuppgifter som behandlas kopplat till intresseavvägning rensas i normalfallet 14 månader efter det att ärendet stängts alternativt sedan senaste kontakt om vi inte har något aktuellt avtalsförhållande.

I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

Användare/besökare av webbplatsen

Personuppgifter som samlas in via de cookies som vi använder på webbplatsen lagras under olika tidsperioder beroende på vilken typ av cookie som informationen samlas in genom. För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till vår cookieinformation.

Om cookies

Samarbetspartner

Personuppgifter sparas som huvudregel fram till dess att vi inte längre har en affärsrelation med det bolag som du representerar, eller till dess att du inte längre representerar detta bolag. Personuppgifter som vi har behandlat för att skicka inbjudningar till event sparas endast så länge du fortsatt är en kontaktperson hos det bolag som du representerar. Personuppgifter som behandlas för att administrera event raderas senast tre månader efter avslutat event.

Hyresgäst, andrahandshyresgäst och sökande

Huvudregeln är att dina personuppgifter som hyresgäst/andrahandshyresgäst ska raderas när hyresförhållandet har upphört och när samtliga fodringar är slutreglerade. I övrigt gäller följande:

Alla uppgifter som behövs för bevakning av rättsliga anspråk som rör hyresavtalet – såsom avflyttningsprotokoll vid anspråk på grund av skador på lägenheten eller utestående fordringar grundade på hyresavtalet – sparas i två år efter avslutat ärende. Beträffande uppgifter om brottslig verksamhet får dessa endast sparas under den tid som hyresvärden har möjlighet, alternativt måste, agera.

Beträffande hyresgäst som sagts upp på grund av misskötsamhet får uppgift om namn, person-/samordningsnummer, hyresobjekt, avflyttningstidpunkt samt relevanta och adekvata uppgifter om avflyttningsorsak (utom uppgifter om lagöverträdelse), sparas i högst två år.

Namn, person-/samordningsnummer och avflyttningsdatum får sparas i högst två år för att förenkla hanteringen av återkommande hyresgäster.

I de fall vi tecknar ett hyresavtal med dig behöver hyresvärden spara uppgifter om tidigare bostadsförhållanden, arbetsgivare, referenser och inkomstuppgifter för att följa upp bolagets rutiner och för att förenkla hanteringen om personen återgår till bostadskön. Sådana uppgifter raderas efter ett år.

Uppgifter som finns i bokföringsmaterial får sparas i tio år inklusive innevarande år.

Passageloggar från elektroniska boknings- och nyckelsystem samt eventuella kamerasekvenser från allmänna utrymmen sparas normalt i två veckor och raderas löpande under hyrestiden.

I samband med att en ansökan om andrahandsuthyrning avslås raderas personuppgifter som är hänförliga till den i ansökan tilltänkta andrahandshyresgästen efter 12 månader.

Dina personuppgifter som god man eller förvaltare för en hyresgäst sparas under samma period som gäller för personuppgifter hänförliga till den hyresgäst som du företräder.

Dina personuppgifter som sökande ska raderas när du meddelat oss om att du inte längre önskar att stå kvar som sökande.

Arbetssökande

Mimer sparar dina personuppgifter kopplade till ansöknings-och rekryteringsprocessen under en period om två år därefter för att vi ska kunna försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk. Detta gäller även spontanansökningar. Du kan när som helst under den här perioden begära att få dina uppgifter raderade genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna längst ner i den här sidan, under rubriken “Kontakta oss”.

Borgensman

Mimer sparar borgensmäns personuppgifter till dess hyresavtalet för vilken borgensförbindelsen tecknats upphör, eller så länge som det annars är nödvändigt för att bevaka eventuella fordringar.

VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED

Allmänt

Vi är alltid restriktiva med att lämna ut dina personuppgifter till andra parter. För att uppnå ovan angivna ändamål kan vi komma att dela dina personuppgifter med övriga bolag inom Mimers koncern i syfte att dela med oss av relevanta kontakter och att överföra kunskap om vad som framkommit i kommunikation med dig, samarbeta kring val av samarbetspartners, etcetera

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter eller kommuner när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Användare/besökare av webbplatser

Dina personuppgifter kan komma att delas med olika företag som tillhandahåller de verktyg som vi använder på webbplatsen för att mäta statistik och för att kunna nå ut med marknadsföring till dig, såsom Google Analytics och Ninjaforms.

Samarbetspartner

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, i den utsträckning de behöver uppgifterna för att fullgöra sitt uppdrag. De personuppgifter du lämnar till oss kan främst komma att delas med våra IT-leverantörer, för att upprätthålla och underhålla våra IT-system samt, beroende på vår affärsrelation, med våra revisorer och vår bank.

Hyresgäst, andrahandshyresgäst och sökande

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra externa samarbetspartners inom exempelvis lägenhetsförmedling, kundundersökning, inkasso, fastighetsunderhåll, elnät, telekommunikation, hemförsäkring, extern störningsjour, revision, säkerhet och tillhandahållande av system, i den utsträckning de behöver uppgifterna för att fullgöra sitt uppdrag. Dina personuppgifter kan även komma att överföras till myndighet eller kommun vid utredning av brott, meddelande till socialtjänst med anledning av störning och uppsägning, samt vid bostadsanpassning. I samband med hyresförhandlingar kommer relevanta delar av dina uppgifter att delas med hyresgästorganisationer. Vid eventuell försäljning av fastigheten där du bor, eller i vissa fall också tidigare har bott, kan vissa uppgifter komma att överföras till potentiella köpare och deras rådgivare.

Arbetssökande

Personuppgifterna kan komma att delas med personer som arbetar med rekrytering på uppdrag av Bostads AB Mimer och eventuellt andra samarbetspartners inom säkerhet och tillhandahållande av system. De kan komma att hantera dina personuppgifter vid eventuell fördjupad kandidatbedömning eller bakgrundskontroll för slutkandidater samt vid supportärenden gällande system. De företagen är att anse som personuppgiftsbiträden till oss och kommer att följa våra behandlingsregler.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här informationen och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan dock komma att lämnas ut för att Mimer ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

De överföringar som beskrivs ovan kan göras till mottagare i medlemsstater till EU/EES såväl som till tredje länder vars lagstiftning kan komma att skilja sig från reglerna för dataskydd inom EU/EES. Vid överföringar till sådana tredje länder kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade. Vi kommer att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas genom att tillse att åtminstone en av följande förutsättningar är uppfyllda vid varje sådan överföring:

 • det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;
 • vi har inhämtat ditt samtycke till överföringen;
 • vi har ingått avtal med mottagaren som innehåller EU-kommissionens modellklausuler (2021/914/EU), utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna; eller
 • mottagaren har upprättat bindande företagsinterna regler som godkänts av relevant tillsynsmyndighet (så kallade Binding Corporate Rules);

Du har rätt att få en kopia av de säkerhetsåtgärder som vi har använt oss av när vi överför personuppgifter till ett land utanför EU/EES genom att kontakta oss genom kontaktuppgifterna längst ner på denna sida, under rubrik “Kontakta oss”.

DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt gällande lagstiftning rätt att utnyttja vissa rättigheter då vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill göra det, kan du kontakta oss på kontaktuppgifterna längst ner på denna sida, under rubriken “Kontakta oss”. För att skydda din integritet kan vi (om behövligt) kräva att du styrker din identitet när du kontaktar oss.

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas.
 • Rätt att invända – Du kan invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, om du gör det kommer vi att upphöra med detta. Du har rätt att invända mot en behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av en intresseavvägning.
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter.
 • Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) – Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, till exempel om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för.
 • Rätt till begräsning – Du kan även begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas, till exempel om du invänder mot uppgifternas riktighet.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss (för det fall den lagliga grunden för vår behandling är samtycke eller fullgörande av avtal) utlämnat i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att återkalla ditt samtycke – Du kan när som helst återkalla hela eller del av det samtycke som du lämnat, med effekt från och med återkallelsen. Vid direktreklam via e-post kan sådan återkallelse ske genom en länk i det aktuella utskicket.
 • Klagomål till behörig tillsynsmyndighet – Du kan ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (eller till en annan tillsynsmyndighet) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande lagstiftning. Mer info om Integritetsmyndigheten finns på imy.se.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSINFORMATIONEN

Observera att innehållet i integritetsinformationen kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på den här sidan. Du hittar datum för sidans senaste uppdatering längst ner på sidan. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor om innehållet i denna information eller om du vill komma i kontakt med oss angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

E-post: post@mimer.nu
Adress: Bostads AB Mimer, Dataskydd, Box 1170, 721 29 Västerås.