Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt, stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Mimer ska som hyresvärd, aktör i Västerås, beställare och arbetsgivare ta socialt ansvar.

Därför är människors lika värde och inkludering liksom en säker och trygg boende- och arbetsmiljö väldigt viktiga frågor för oss. Rent affärsmässigt är social hållbarhet i våra bostadsområden starkt förknippat med värdet på våra fastigheter och deras attraktivitet. Det gör att våra insatser lönar sig över tid. Arbetet inom social hållbarhet tar avstamp i vår hållbarhetspolicy.

Väsentliga områden inom social hållbarhet

Vi har identifierat fyra områden som är väsentliga för oss och våra intressenter:

  • Hållbara stadsdelar
  • God samhällsaktör
  • Hållbart arbetsliv
  • Mänskliga rättigheter

I arbetet med dessa fyra områden styr vi våra aktiviteter för att bidra till förbättringar mot FN:s globala mål:

Globala målen
Globala målen för social hållbarhet: 3 God hälsa och välbefinnande, 5 Jämställdhet, 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10 Minskad ojämlikhet, 11 Hållbara städer och samhällen.

Hållbara stadsdelar

Mimer arbetar med att bidra till hållbara och inkluderande stadsdelar samt jämlika förutsättningar, kopplat till livsvillkor, och ökat inflytande för våra hyresgäster. Arbetet med att utveckla våra stadsdelar måste ske i samverkan med andra. Vi samarbetar därför nära med Västerås stad, andra myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och våra hyresgäster för att lyckas. Valet av hur vi bedriver vår verksamhet har stor påverkan på många människor. Inom hållbara stadsdelar inkluderar vi arbetet med utemiljö, allmänna utrymmen i byggnader, mötesplatser, tillgänglighet, säkerhet och trygghet, sysselsättning, boendeinflytande och social sammanhållning.

Våra fokusområden inom stadsdelsutveckling

Trygghet

För Mimers trygghetsskapande arbete ligger i grunden en god fastighetsförvaltning, med fokus på rent, snyggt, tryggt och trivsamt. Utöver detta arbetar vi med EST (Effektiv Samordning för Trygghet) tillsammans med kommunen och Polisen. Vi samverkar med olika aktörer kring exempelvis läxhjälp, föräldrautbildningar, språkcafé och att stödja det lokala föreningslivet. Vi arbetar behovsinriktat utifrån respektive stadsdel, vilket betyder att vi hela tiden har en dialog med de som bor i stadsdelen.

Dialog

Arbetet med dialog i utvecklingen av våra stadsdelar syftar till att stärka hyresgästers engagemang, inflytande och förankring. Att få vara medskapande och att få bli lyssnad på är en förutsättning för att vi tillsammans ska utveckla våra bostadsområden och stadsdelar. En viktig aspekt när det gäller inflytandefrågor är att involvera barn, ungdomar, kvinnor och andra grupper som kan ha särskilt svårt för att göra sin röst hörd. För oss handlar fokusområde ¨dialog¨ om att göra med i stället för att göra för. Aktiviteter vi genomför är exempelvis boendedialog, boendebudget och scenarioplanering.

Gemenskap

Mimer möjliggör platser att mötas på och att våra hyresgäster ska ha möjligheten att delta i sociala aktiviteter. Vi människor mår bra av samhörighet med andra människor. Ensamhet och brist på sammanhang skapar onödigt lidande. Allt som motverkar utanförskap och åtskillnad vill vi aktivt delta i, stödja och driva. Aktiviteter vi genom för är exempelvis Äldre-promenader i samarbete med Stadsmissionen, gårdsfester, Tjej- och killforum, Mamma/Pappa United och Demokratikalas för barn.

Arbete

Samlingsnamnet för fokusområde arbete kallar vi för Jobbpunkt Mimer. Här ger vi arbetssökande hyresgäster nya perspektiv för att snabbare kunna ta plats på den ordinarie arbetsmarknaden. Mimer arbetar aktivt med näringslivet i staden och blir för många företag en hjälp vid rekryteringar, intervjuer, urval och att bistå vid praktik. Vi lyckas idag hjälpa sju av tio som genomför våra program till att hitta ett arbete och över 90 procent av dem vi träffar är nöjda med den hjälp och det stöd de fått. Exempel på aktiviteter är SummerWorks, Ungas vägar, Kvinna för Bäckby och läxhjälp.

För varje fokusområde finns indikatorer kopplade och utifrån det har aktiviteter prioriterats. Arbetet mäts, följs upp, kommuniceras och förbättras löpande. På Stadsdelsaktiviteter kan du läsa mer om de aktiviteter vi genomför med våra hyresgäster och andra samhällsaktörer i staden.

God samhällsaktör

Mimer är en stor aktör i Västerås och vi ska ta ansvar i vår stad. Vi samverkar därför både med Västerås stad, föreningsliv och andra organisationer för att skapa möjligheter för fler att efterfråga en bostad hos oss men också för att skapa möjlighet till socialt sammanhang som har betydelse lokalt för västeråsarna och för våra hyresgäster.

Samverkansavtalet

Samverkansavtalet mellan Västerås stad och Fastighetsägarna MittNord, bygger på en vilja att gemensamt och aktivt delta i Västerås stads arbete med bostadssociala frågor. Samverkansavtalets mål är att skapa bra förutsättningar för tillgång till bostäder för personer som av olika skäl är utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden samt för kommunens ordnade flyktingmottagande. Samarbetet mellan bostadsmarknadens aktörer är en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa tillgången på bostäder för dessa grupper. Parterna har gemensamma mål i att motverka segregation på bostadsmarknaden.

Samarbete med föreningsliv

Mimers samarbetar med många föreningar i Västerås. Vilka aktiviteter som sponsras regleras i en sponsringspolicy. Mimer stödjer brett med ambitionen att främst motverka de tre trösklar som finns för att ta sig in i föreningslivets sammanhang. Dessa är; Kostnaden, det är dyrt att delta i aktiviteter idag och många kan eller vill inte prioritera det. Avståndet till aktiviteten, barn tar sig idag inte mer än ett par hundra meter från sitt hem på egen hand. Engagemang från föräldrar, det traditionella föreningslivet kräver högt engagemang från föräldrarna och det kräver kunskap, ork och vilja.

Verksamheterna vi samarbetar med ska genom vårt stöd arbeta mot dessa trösklar och öppna möjligheten för fler att vara med och finnas mer tillgänglig i eller nära bostadsområdet då det är möjligt.

Hållbart arbetsliv

Mimer är arbetsgivare för närmare 170 medarbetare och i vår verksamhet beställer vi dessutom utförande av arbeten av många företag. Arbetsmiljö, jämlikhet och mångfald, hos oss och hos våra leverantörer, är därför väsentligt för oss. Som grund har vi en medarbetarpolicy, en arbetsmiljöpolicy och uppförandekod för leverantörer.

Mimer har sedan 2020 varit arbetsmiljöcertifierade enligt ISO45001. Arbetsmiljöarbetet bedrivs därmed systematiskt och är väl känt i hela organisationen. En god arbetsmiljö är en grund för god hälsa. Mimers satsningar på friskvård utgörs av en bred palett av aktiviteter. Grundsynen är att fördelningen mellan främjande och rehabiliterande aktiviteter ska vara 80/20 procent. Utöver hälsa är kompetens och motivation frågor som vi arbetar strategiskt och aktivt med. Grundläggande för motivation är att ha en rättvis lön. Tydlig statistik och lönepolitik de senaste åren har gett goda resultat och enligt lönekartläggningen 2022 så har vi 0 % löneskillnad mellan män och kvinnor.

Vidare arbetar vi för att bidra till en stad som lever upp till de mänskliga rättigheterna och är fri från diskriminering. Bolagets ambition är att våra medarbetare ska spegla mångfalden som finns i vår stad och vår övertygelse är att jämnare könsfördelning och ökad mångfald ger en bättre arbetsplats. Detta beaktas alltid vid rekryteringar. Företaget har en mångfaldsplan och en jämställdhetsplan med medföljande handlingsplan. Vi mäter mångfald genom att se hur många män och kvinnor vi har i företaget, företagsledningen och styrelsen samt bland företagets chefer.

Resultatet för 2022 är:

  • Hela företaget: 74 kvinnor och 92 män
  • Företagsledningen: 4 kvinnor och 5 män
  • Styrelsen: 7 kvinnor och 6 män
  • Mimers chefer: 11 kvinnor och 13 män

Mänskliga rättigheter

För oss handlar mänskliga rättigheter om att garantera ett fungerande och rättvist kösystem för uthyrningen av våra bostäder, att våra krav i upphandlingar efterföljs och att intressenter får vara delaktiga i företagets arbete.

För att så långt det är möjligt säkerställa att våra leverantörer arbetar med mänskliga rättigheter har en uppförandekod tagits fram. Denna lämnas ut vid alla offentliga upphandlingar. Mimers leverantörer möter många av våra hyresgäster. När vi får nya leverantörer med arbete mot kund har vi ett uppstartsmöte där vi går igenom Mimers värderingar och vad vi förväntar oss av entreprenören.

Under många år har ett antal av Mimers medarbetare utbildats till Barnpiloter med uppdrag att agera för att värna barns rättigheter.