Social hållbarhet

Social trygghet är för de allra flesta en förutsättning för att skapa en trygg och trivsam tillvaro. Allt som motverkar utanförskap och åtskillnad vill vi aktivt delta i, stödja och driva.

Till exempel erbjuder vi arbetssökande och arbetsgivare att delta i jobb- och matchningsprogram. Att ha ett jobb ger förutom en ekonomisk trygghet, ett socialt sammanhang och ökad levnadsstandard.

Människors lika värde och inkludering, liksom en säker och trygg boende- och arbetsmiljö är väldigt viktiga frågor för oss. Rent affärsmässigt är arbetet inom social hållbarhet i våra bostadsområden starkt förknippat med värdet på fastigheterna, attraktiviteten. Det gör att insatser lönar sig ekonomiskt. Mimer har arbetat aktivt med hållbar utveckling i många år. På så vis vill vi leva upp till vårt kundlöfte: En bra dag börjar hemma.

Här kan du läsa om de områden vi satsar extra på.

Jämlikhet, mångfald och inkludering

Boskolan ”Bo i Västerås”

2016 startade Mimer tillsammans med Mälarenergi och Vafab Miljö boskolan ”Bo i Västerås”. Syftet med kursen är personer som är nya i landet får lära sig mer om hur det är att bo i hyresrätt. Ämnen som tas upp är avfallshantering, vattenanvändning, städning, grannskap, hyresbetalningar mm.

Jobbpunkt Mimer

Genom Jobbpunkt Mimer hjälper vi arbetssökande att hitta jobb och arbetsgivare att hitta bra personal. Vi är mycket nöjda med resultatet – cirka 70 procent går vidare till arbete eller utbildning. I Jobbpunkt Mimer finns även projektet Propellern där målet är att minska mediantiden för en nyanländ person att komma i sysselsättning, från sex–åtta år till högst två år efter etablering. Målet är att lyckas med detta för minst hälften av deltagarna. Arbete är en mycket viktig del för inkludering

Läs mer om Jobbpunkt Mimer

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är ett sätt för personer med psykisk funktionsnedsättning att få en meningsfull sysselsättning.

Chans till meningsfull sysselsättning

Sedan 2015 arbetar cirka fem personer från Daglig verksamhet här på Mimer tillsammans med en handledare från Västerås stad. Tanken är att dessa personer, alla med en psykisk funktionsnedsättning, ska kunna få en meningsfull sysselsättning.

Syftet med verksamheten är flera. Vi vill ge personer med psykisk funktionsnedsättning en meningsfull aktivitet samtidigt som de sätter en extra guldkant för våra kunder. Vi vill dessutom att våra medarbetare och kunder ska få en förståelse för att vi är olika som människor men att alla behövs. Verksamheten går under parollen ”Alla spelar roll” och ett antal medarbetare som har egen erfarenhet av psykiska funktionsnedsättningar (är kontaktpersoner eller har barn med en funktionsnedsättning) driver arbetet med gruppen.

Kort om Daglig verksamhet

Västerås stad har i uppdrag att sysselsätta personer med psykisk funktionsnedsättning. Det är en insats enligt LSS för personer med kognitiv/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, Aspergers syndrom/autism, Tourettes syndrom, språkstörning, kommunikationsstörning och tvångssyndrom.

Utifrån skadans art delas sysselsättningen in i tre olika delar: Upplevelse, Aktivitet eller Arbete. Hos oss är personer med som ingår i gruppen Arbete. Dessa personer får arbeta i sin egen takt med enklare uppgifter. All ersättning utgår från Västerås stad eller från Försäkringskassan. Västerås stad står för en handledare till en grupp på fem personer som behöver daglig verksamhet. Vi på Mimer bidrar med handledare, material och transportmedel.

Det här är  Daglig verksamhet i Västerås

Samverkansavtal för staden utan gränser

Vi arbetar tillsammans med Västerås stad för att hjälpa dem som inte kan få en bostad av egen kraft. Det gör vi för att bidra till en god utveckling och ett hållbart samhälle på lång sikt. Västerås stads vision är Staden utan gränser, där alla kan vara delaktiga och bidra till en trygg och harmonisk stad. En bostad är grunden för att ge människor den delaktigheten, för sig själva och för sina barn.

Om samverkansavtalet

Samverkansavtalet är en samförståndslösning mellan Västerås stad och fastighetsägarna i Västerås. Det bygger på en vilja att delta aktivt i arbetet med bostadssociala frågor. Syftet är att skapa bra förutsättningar för tillgång på bostäder till utsatta grupper som inte av egen kraft kan få en bostad och för kommunens flyktingmottagande. Parterna har som mål att motverka segregation på bostadsmarknaden och att göra människor kvarboende så långt det är möjligt.

Social upphandling

Miljökrav på tjänster har under en längre tid ingått som en naturlig del vid upphandlingar. Sociala krav på varor och tjänster är däremot något nytt. Fler och fler offentliga företag och institutioner börjar ställa krav på att leverantörerna ska följa deras krav på bland annat mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Denna sociala aspekt lägger även vi på Mimer in vid upphandlingar. Vi har sedan början av 2015 lagt in krav i vår inköpspolicy på att även social hänsyn ska tas.

Kontakta gärna vår upphandlare för att få mer information om sociala krav vid upphandlingar: