Personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning

Denna information gäller dig som befunnit dig på platser där Mimer har kamerabevakning. Vilka de platserna är framgår av skyltning på respektive plats.

Inhämtning av personuppgifter

Personuppgifterna som hanteras är enbart kopplade till det som filmas.

Ändamålet

Trygghetskamerorna är en del i Mimers trygghetsskapande arbete. Syftet är att förebygga och förhindra att brott sker på en plats, men även att bistå myndigheter i utredningar av skadegörelser och andra brott.

Rättslig grund

Rättslig grund enligt dataskyddsförordningen är intresseavvägning där intrånget i den personliga integriteten i det här fallet anses vara begränsat i förhållande till möjligheterna att förebygga och utreda brott. Vid en polisanmälan kan trygghetskamerans bilder användas som bevisning i en polisutredning.

Utlämnande

Filmerna kan komma att visas för personer som arbetar med bevakning på Mimer och för Nokas larmcentrals personal som hanterar bevakningen. Filmerna kan även delas med myndigheter för att bistå dem i deras arbete med att utreda brott eller misstanke om brott.

Bara Polisen kan begära ut bilder från Mimer. Endast två personer på Mimer kan lämna ut bilder till Polisen.

Personuppgifterna behandlas inom EU och EES.

Gallring

Filmerna lagras hos Mimer i upp till en månad från filmtillfället.

Dina rättigheter

Mimers kamerabevakning är tillståndspliktig och tillståndsgivare är Datainspektionen.

Om du anser att kamerabevakningen är felaktig eller att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen kan du kontakta Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på Datainspektionens hemsida.

Kontaktuppgifter finns på Datainspektionens hemsida; www.datainspektionen.se

Vid frågor om personuppgiftsbehandling inom Mimer, begäran om ett registerutdrag avseende personuppgifter som finns registrerade om dig själv, önskemål om att begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invändning mot behandlingen av personuppgifter, önskemål om radering, överföring eller korrigering av personuppgifter kan du vända dig oss på post@mimer.nu eller till Bostads AB Mimer, Dataskydd, Box 1170, 721 29 Västerås.