Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Denna information gäller dig som befunnit dig på platser där Mimer har kamerabevakning. Vilka de platserna är framgår av skyltning på respektive plats.

ALLMÄNT

I denna information anges hur Mimer samlar in, behandlar, lämnar ut och lagrar personuppgifter som inhämtats genom kamerabevakning.

Informationen beskriver också vilka rättigheter du har enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner i denna information.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Hur och när använder Mimer kamerabevakning?

De personuppgifter som inhämtas och behandlas genom Mimers kamerabevakning är bild- och videoupptagningar, vilket typiskt sett i anslutning till Mimers fastigheter. såsom miljöhus, trapphus, garage, källare och entréer till lägenhetshus.

För vilka syften använder Mimer kamerabevakning?

Vi använder enbart kamerabevakning på sådana platser där vi har upplevt problem med brottslighet i form av exempelvis vandalisering och där inga andra förebyggande åtgärder har gett effekt. Syftet med kamerabevakningen är således att förebygga och utreda brottslighet, att hjälpa brottsutredande myndigheter att utreda brott samt för att kunna underbygga rättsliga anspråk.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter som inhämtats via kamerabevakning med stöd av en s.k. intresseavvägning. En personuppgiftsbehandling som baseras på intresseavvägning innebär i korthet att Mimer har gjort bedömningen att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Mimers berättigade intressen, samtidigt som behandlingen inte är alltför integritetskränkande för dig. Våra berättigade intressen vad gäller den kamerabevakning vi utför är, som framgått ovan, att förebygga och utreda brott samt att underbygga rättsliga anspråk. Vi bedömer således att dessa intressen överväger det integritetsintrång som kamerabevakningen innebär för dig.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifterna kommer endast att bevaras så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med kamerabevakningen. Som huvudregel kommer uppgifterna att lagras hos Mimer i upp till en månad från filmtillfället.

I särskilda fall kan uppgifterna komma att lagras längre än vad som anges i stycket ovan. Det kan exempelvis röra sig om att bild- och videomaterialet behövs för att polisen begärt att få ta del av detta som bevis i en pågående utredning eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en rättslig process.

SÄKERHET

Mimer har utvecklat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna information.

VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer av säkerhetstjänster, IT-leverantörer och andra samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, i den utsträckning de behöver uppgifterna för att fullgöra sitt uppdrag. En del av vår kamerabevakning utförs av tredje part för vår räkning och denne tredje part agerar då som vårt personuppgiftsbiträde. Uppgifterna kan också komma att lämnas till brottsutredande myndigheter för utredning av eventuella brott. Det är endast polisen som kan begära ut bilder från Mimer, och endast två personer på Mimer kan lämna ut bilderna till polisen.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer att behandlas inom EU/EES. Vi överför aldrig några personuppgifter till länder utanför EU/EES och vi säljer inte några personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Mimers kamerabevakning är tillståndspliktig och tillståndsgivare är Integritetsskyddsmyndigheten.

Du har rätt att få bekräftat om vi behandlar video- och bildinspelningar i vilka du förekommer. Om så är fallet har du dessutom rätt att få tillgång till inspelningarna samt information om hur dessa behandlas av oss. Rätten att få tillgång till inspelningarna är dock inte undantagslös – om även andra personer förekommer i inspelningen har vi ingen skyldighet att lämna ut denna till dig om vi bedömer att det skulle vara integritetskränkande för övriga personer som förekommer i inspelningen.

Dessutom kan det vara så att vi måste lägga ner oproportionerligt stort arbete på att identifiera dig i en inspelning och om så är fallet är vi inte heller skyldiga att lämna ut inspelningen. För att undvika att en sådan situation uppkommer uppmanar vi dig att du, i samband med att du begär att ta del av inspelningar av dig, så specifikt som möjligt anger vid vilken tidpunkt du befann dig i det kamerabevakade området.

Du har under vissa förutsättningar en rätt ”att bli bortglömd”, det vill säga att få de personuppgifter vi har om dig raderade. Observera dock att vi under vissa omständigheter har rätt att neka sådan radering, exempelvis om det finns tvingande skäl för oss att behandla personuppgifterna.

Du har vidare en rätt att invända mot Mimers kamerabevakning, inklusive lagringen av inspelningarna. Mimer får då enbart utföra kamerabevakningen och/eller lagra inspelningarna om vi kan visa att det finns tvingande skäl härför.

Om du vill göra gällande någon av ovan nämnda rättigheter får vi be dig att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan (under rubriken 10. Kontaktuppgifter). För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i innan vi lämnar ut några uppgifter. Eftersom de personuppgifter som är relevanta för denna information utgörs av bild- och videomaterial från kamerainspelningar behöver du även ange vilket eller vilka områden som berörs av din begäran, samt så specifika tidsangivelser som möjligt beträffande när du har befunnit dig inom det kamerabevakade området.

Om du har invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål, se mer på https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor om innehållet i eller om du vill komma i kontakt med oss angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Mejl: post@mimer.nu
Postadress: Bostads AB Mimer, Dataskydd, Box 1170, 721 29 Västerås.