ተከራይ

ነቲ ናተይ ፋክቱር ከመይ ገይረ ይኸፍሎ?

ነቲ ናተይ ፋክቱር ከመይ ገይረ ይኸፍሎ?

ነቲ ክራይ ገዛ እንተ ደንጐኻ ኣብታ መወዳእታ ናይ ስራሕ መዓልቲ ናይታ ወርሒ ክፈሎ። ኣብ ግዚኡ እንተ ዘይከፊልካዮ ካብ ሓደ ምስኦም ውዕል ዘሎና inkassoföretag (ዕዳ ንኽኽፈል ብጽሑፍ ዝሓትት ትካል) ማለት፡ Svea Inkasso ሓደ inkassokrav (ንሓደ ዕዳ ንኽትከፍሎ ብጽሑፍ ዝሓትት) ክመጻካ እዩ። ናይ ክራይ ፋቱራ ጥራይ እምበር ዝኾነ ናይ ክፍሊት መዘኻኸሪ ኣይመጸካን እዩ።

ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን እቲ ክራይ ገና እንተ ዘይተኸፊሉ፡ እቲ ጕዳይ ናብ Kronofogden ይመሓላለፍ። ሽዑ እቲ ናትካ ውዕል ክራይ ክስረዝን እቲ ገዛኻ ከተጥፍኦን ኣብ ሓደጋ ትኣቱ። ብዙሕ ግዜ እቲ ክራይ ገዛ ደንጕኻ እንተ ከፊልካዮ፡ Mimer ነቲ ውዕል ክራይ ገዛኻ ክስርዞ ይኽእል እዩ።

ክራይ ገዛ ዝኽፈለሉ ዝተፈላለየ ኣገባባት ኣሎ፡

Autogiro: ሽዑ እቲ ክራይ ካብ ሕሳብካ ብቐጥታ ይሰሓብ። እታ ናይ ግድን ክትገብራ ዘሎካ ሓንቲ ነገር፡ ኣብታ መወዳእታ ናይ ስራሕ መዓልቲ ናይታ ወርሒ፡ እቲ ክራይ ካብ ሕሳብካ ክሰሓብ ከሎ፡ ገንዘብ ኣብ ሕሳብካ ከም ዘሎ ምርግጋጽ ጥራይ እዩ። ብመንገዲ autogiro ክትከፍል ከሎኻ ናብ ገዛኻ ናይ ወረቐት ፋክቱር ኣይመጻካን እዩ።

Internetbank: ነቲ ክራይ ገዛ ብመንገዲ ናትካ internetbank እንተ ዄንካ ትኸፍሎ፡ ኣብቲ ናይ መኽፈሊ ካርድ ዘሎ ናትና ባንክጂሮ ቍጽሪ 808-6142 ከምኡ’ውን OCR-ቍጽሪ ምጥቃስ ዘክሮ ኢኻ። እንተ ዘይኮነ እቲ ክፍሊት ካባኻ ከም ዝመጸ ክንርእዮ ኣይንኽእልን ኢና።

E-faktura (ኤለክትሮኒካዊ ፋክቱር): ኣብ ከምዚ እዋን እቲ ናይ ክራይ ፋቱራ ብኤለክትሮኒካዊ መንገዲ ብቐጥታ ናብ internetbank ይመጸካ። ውልቀ ሰብን እቲ ምሳና ውዕል ዘለዎን እንተ ዄንካ፡ e-faktura ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ናይ ግድን internetbank እውን ክህልወካ ኣለዎ።

ኣብ ባንክ: ብመንገዲ ጶስጣ ወይ ኣብ ባንክ እንተ ዄንካ ትኸፍሎ፡ ምስቲ ናይ ክራይ ፋቱራ ዝመጸ ናይ መኽፈሊ ካርድ ትጥቀመሉ። እንተ ኣጥፊእካዮን ኣብ ክንድኡ ናትካ ናይ መኽፈሊ ካርድ ክትጽሕፍ ዄንካን፡ ስምካ፡ ኣድራሻኻን ናትካ ናይ ውዕል ቍጽርን ጸሓፈሉ። ከምኡ’ውን ናይ ግድን እቲ ተቐባላይ Bostads AB Mimer ምዃኑ ክትጽሕፈሉን ናትና ባንክጂሮ ቍጽሪ  808-6142 ክትጠቕሶን ኣሎካ።

ነቶም ናተይ ፋክቱራታት ኣበይ ይርእዮም?

ኵሎም ናትካ ፋክቱራታት ንኽትርእዮም፡ ኣብ Mina sidor (ብሽወደንኛ),እዚ ሓበሬታ ብሽወደንኛ እዩ, ምስ ኣተኻ፡ ኣብቲ ”Mina fakturor (ናተይ ፋክቱራታት” ዝብል ክትጥውቕ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ኣብ ”Detaljer (ዝርዝራት)” ብምጥዋቕ ነቲ ናትካ ፋክቱር ሓቲምካ ከተውጽኦ ትኽእል ኢኻ። ነታ እዋናዊት ፋክቱር፡ ንታሕቲ ወሪድካ ኣብታ ”Skriv ut (ሓቲምኪ ኣውጽኢ)” ትብል ጠውቕ።

ናይ Mimer ማእከል ዓማዊል፡ ንዓኻ ዝኾነ ፋክቱራታት ሓቲሙ ኣየውጽኣልካን እዩ። ኣብ ክንድኡ ኣብቲ ቤት ንባብ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።

ናብ ክፍሊ መሕጸቢ ክዳውንትኹም እንቋዕ ብደሓን!

ንኹሉ ሰብ ኣብ ክፍሊ መሕጸቢ ክዳውንቲ ምዃን ደስ ዝብሎ ዝኸውን ገለ-ገለ ሓገዝቲ ሓበሬታታት ኣብዚ እንሆ፡፡

 • ኣብ ዝተመዝገበ መሕጸቢ ግዜ ጥራይ ኣእዳውኩም ተሓጸቡ።
 • ኣብ እንዳኾለለት እተንቅጽ ዘሎ መዝፈፊ ጨርቂ ከተልግስዎ ከምዘለኩም ዘክሩ።
 • ብመጽረዪ ርስሓት ፈሳስን ኣብ መለሳለሲ ክፍሊ እታ ማሽን ጽቡቕ ጌርኩም ኣጽርይዎ።
 • ምድሪ ቤት ኣጽርይዎ። ናይ ጽሬት መሳርሒታት ኣጽሪኹም ኣብ ቦታኡ ምለስዎ።
 • ኣብ ክፍሊ መሕጸቢ ክዳውንቲ ወይ ኣብ ዳግመ መሕጸቢ ዝከዓወሉ ቦታ ዘሎ ጎሓፍ ሰሪዕኩም ጉሓፍዎ።
 • ዝኾነ ዝተሰብረ ክፋል ኣሎ ድዩ? ናብ ቁጽሪ 021-39 70 00 ደዉሉ ወይ ድማ ብመንገዲ ኣፕሊኬሽን ሲዶን ነቲ ጉዳይ ሓብሩMina Sidor (ሚና ሲዶር).

ንመዓሸጊ ማኪና መመልከቲ ኣዳሉ

ናይ ማኪና መዓሸጊ ንኽትካረ ናይ ግድን ካብ Mimer ሓደ ናይ ገዛ ውዕል ክህልወካ ኣሎዎ። ነቲ ናይ ማኪና መዓሸጊ መመልከቲ ኣብ Mina sidor (እዚ ሓበሬታ ብሽወደንኛ እዩ) ተዳልዎ፡

 • ኣብቲ ”Ledigt (ናጻ)” ዝብል ኣርእስቲ ንታሕቲ ውረድ
 • ኣብ ትሕቲ Ansökningar (ምልክታታት) ዝብል ኣንፊ (ኣብቲ ነጥብታትካ ትርእየሉ ኣሎ)፡ ኣብቲ Skapa ansökan p-plats ( መመልከቲ ናይ ማኪና መዓሸጊ ኣዳሉ) ዝብል ትጥውቕ።
 • ነቶም ናትካ ሓበሬታታትን ብዛዕባ ትምነዮ መዓሸጊ ቦታን ምላእ።
 • ዓቅቦ።
 • ድሕሪኡ ናብቲ Sök ledigt (ናጻ ድለ) ዝብል ኪድ። ኣብቲ P-platser (መዓሸጊ ማኻይን) ዝብል ጠውቕ።
 • ኣብታ ድልየትካ ከተመልክተላ ትደሊ ናይ መዓሸጊ ቦታ ኣድራሻ ጠውቕ።
 • ኣብታ Anmäl intresse (ተገዳስነት ኣመልክት) ትብል መጠወቒት ጽቐጥ።
 • ዝኣክል ነጥቢ ናይ ሪጋ ምስ ሃለወካ፡ ናይ ሓደ ናጻ መዓሸጊ መኪና ዕድል ክወሃበካ እዩ።

ኣብ ሓደ ግዜ እንተ በዝሐ ሰለስተ ምልክታ ናይ መዓሸጊ ማኪና ኢኻ ክትገብር ትኽእል።

ምልዋጥ ናይ ገዛ

ኣብቲ ትነብረሉ ገዛ ምንባር ንኸይትቅጽል ዝገብር ኵነታት ሂወትካ እንተ ተለዊጡ፡ ንገዛ ምልዋጥ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ንናይ ገዛ ምልዋጥ ምልክታ ከተእቱ ንኽትክእል እዚ ዝስዕብ ይሓትት፡

 • እቲ ምሳኻ ገዛ ዝልውጥ ሰብ ናይ ግድን ነቲ መሰረታዊ ጠለባትና ዘማልእን ነቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ መንበሪኡ ሕማቕ ገይሩ ዘይሓዘን።
 • እቲ ምልዋጥ ቅቡል ዝኸውን፡ እቲ ሓድሽ ተኻራያይ ኣብቲ ገዛ ንኽነብር መደብ እንተ ኣለዎ ኾይኑ እዩ። ከምዚ እንተ ዘይኮይኑ ክልቴኹም ነቲ ውዕል ንኽትከስርዎ ተኽእሎ ኣሎ።
 • ንሕና ነቲ ምልክታ ቅድሚ ምፍቃድናን ነቲ ገዛ ምፍታሽናን ምፍራም ውዕል ምፍጻምን፡ ዝኾነ ምልውዋጥ ገዛ ክግበር የብሉን።
 • ናብ ሓደ ናይ Mimer ገዛ ክትቅይር ከሎኻ፡ እቲ ናትካ መደበኛ ምልክታ ይስረዝ፡ ስለዚ ድማ እቲ ናትካ ናይ ሪጋ ነጥብታት ይጠፍእ እዩ። ኣብ Mina sidor ሓደ ሓድሽ ምልክታ ግበር።
 • ንስኻ ምስ ከተማ ቬስትሮስ ናይ መንበሪ ውዕል ዘሎካ፡ ገዛ ክትልውጥ ኣይትኽእል ኢኻ።
 • ዝተደናጎዩ ክፍሊታት ክራይ እንተ ኣሎዉኻ ኾይኖም፡ ናብ ሓደ ዝሓሰረ ገዛ ጥራይ ኢኻ ክትልውጥ ትኽእል።

ኣብዚ ቕጥዒ ናይ Ansökan om bostadsbyte (ምልክታ ብዛዕባ ምልዋጥ ገዛ) እንሆ። (ብሽወደንኛ)