Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Ekologisk hållbarhet handlar om att hålla sig inom planetens gränser och samtidigt möjliggöra för ett gott liv för alla människor. Det innebär också att vi strävar efter att underlätta för våra kunder att leva hållbart i sin bostad.

I vår egna verksamhet tar vi ansvar för att minska energianvändningen, minska miljöpåverkan vid ny- och ombyggnation, minska miljöpåverkan från våra transporter samt ställa krav på våra leverantörer.

Som hyresgäst hittar du praktiska råd för hur du kan leva mer hållbart hemma under rubriken Hyra och bo/Bo hos Mimer.

Mimers verksamhet

I vår verksamhet finns den största miljöpåverkan inom energi, nyproduktion och ombyggnation, fastighetsdrift, avfall och upphandling. Vi har tydliga mål och handlingsplaner för att minska vår miljöpåverkan och arbetar med ständiga förbättringar för att minska ytterligare.

Energieffektivisering

Arbetet med energieffektivisering är ständigt pågående och åtgärder har utförts inom områdena el, värme och ventilation. Ny teknik, som ger både lägre energianvändning och bättre komfort för våra hyresgäster, är en central del av detta arbete.

Vår målsättning är att:

  • Vara fossilfria senast år 2030.
  • Minska vår energianvändning med 30 procent till 2030 (räknat från 2007).

Hållbart byggande

Mimer bygger energieffektiva hus med god inomhusmiljö och ställer miljökrav på materialen. Alla nybyggda hus ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver eller Svanen med justerade energikrav. Genom att bygga certifierade och miljömärka hus bidrar vi till en hållbar bygg- och fastighetssektor där vi hushållar med energi, förbättrar inomhusmiljön och minskar användningen av farliga ämnen.

Det här är Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt system för att certifiera byggnader inom energi, inneklimat och material. En byggnad kan certifieras på olika nivåer; guld, silver eller brons. Systemet är utvecklat för att värna om människors hälsa och vår miljö. Med hjälp av Miljöbyggnad får vi som fastighetsägare ett kvitto på att byggnaden har bra miljöegenskaper och ett sunt inneklimat.

Svanenmärkta hus

Svanen är ett svenskt system för miljömärkning av produkter och tjänster. I ett Svanenmärkt hus ligger fokus på att det ska vara energieffektivt, ha en bra inomhusmiljö och vara byggt med material som innehåller så lite miljö-och hälsoskadliga ämnen som möjligt. Systemet inkluderar även instruktioner till de boende som ett stöd för att kunna använda lägenheten på bästa sätt.

Nyfiken på vad vi bygger? Här är våra nyproduktioner

Transporter och tjänsteresor

Mimer har länge arbetat för en fossilfri fordonsflotta och har även skapat förutsättningar för medarbetarna att välja olika klimatsmarta färdsätt för sina tjänsteresor.

Samtliga egenägda fordon drivs av biogas, el eller HVO, Hydrogenated Vegetable Oil.  För övriga tjänsteresor har våra medarbetare tillgång till en elbilspool och en elcykelpool. Den som vill kan också utnyttja kollektivtrafiken för tjänsteresor och använder då FöretagFlex, det lokala bussbolaget VL:s tjänsteresesystem.

Alla våra anställda utbildas i EcoDriving. Med en mjuk och defensiv körstil minskas både bränsleförbrukningen och slitaget på bilen.

Under 2020 skrev vi under Tjänstebilsutmaningen. Satsningen drivs av Fossilfritt Sverige vars mål är att växthusgasutsläppen från inrikestransporter ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.

Möjlighet för hyresgäster

Källsortering i våra Miljöbodar

Så gott som alla våra hyresgäster har tillgång i närheten av sin bostad till en miljöbod med goda möjligheter till källsortering. Mimer har i dag cirka 250 miljöbodar och ett antal markbehållare där hyresgästerna källsorterar sitt avfall. Förutom matavfall och förpackningar kan hyresgästerna även lämna batterier, smått elavfall och ljuskällor. Nära hälften av alla våra hyresgäster kan dessutom lämna textil för återanvändning eller återvinning beroende på skick. Grovavfall, större elavfall och farligt avfall lämnas på någon av Västerås Återbruk.

Att ta hand om avfallet på rätt sätt är ett mycket viktigt arbete och vi uppmuntrar våra hyresgäster att vara med och hjälpa till.

Minska energianvändning och vattenförbrukning

När vi installerar nya vitvaror väljer vi alltid energieffektiva alternativ, en åtgärd som har stor betydelse för miljön. Belysning i trapphus och källare/vindar ersätts med rörelsestyrda sensorer.  Dessutom sätts nya energisnåla lampor in vid ombyggnationer. En annan åtgärd för att minska energianvändningen är så kallade maxbegränsade termostater. Det innebär att risken för att ha för varmt inne minimeras.

Minskning av vattenförbrukning, framför allt av varmvatten, medför stora energi- och kostnadsbesparingar. Varmvattenförbrukningen kan minskas dels genom förändrade vanor men också genom olika tekniska lösningar som till exempel snålspolande kranar.

Vi arbetar även med individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten i all nyproduktion och ombyggnation. IMD innebär att de boende får betala för sin faktiska vattenförbrukning, vilket ger en anledning att spara vatten.

Utemiljö och biologisk mångfald

Våra utemiljöer ska bidra till trivsel, hälsa, välbefinnande, mötesplatser och tillgänglighet. Vi arbetar också för att minska buller och luftföroreningar, framför allt genom att vårda och värna uppvuxna träd och plantera nya träd för kommande generationer.

Genom utformningen av utemiljön, växtval och val av material skapar vi förutsättningar för bra utemiljöer men också för mer effektiv skötsel och förvaltning. I våra utemiljöer kan vi också möjliggöra en effektiv lokal dagvattenhantering.

Gröna Mimer

Gröna Mimer är projektet där våra hyresgäster får gårdarna att blomma. Hyresgäster med grönt intresse får möjlighet att skapa en vackrare utomhusmiljö. Mimer står för frön, blommor, jord och annat som hör rabatterna till, hyresgästerna planerar och sköter om växterna. På egen hand eller tillsammans med sina grannar. Gröna Mimer är en aktivitet som främjar grannsämjan och som bidrar till blommande, trivsamma och trygga gårdar.

Bikupor och insektshotell

Som ett led i miljöarbetet vill Mimer medverka till att göra staden till en grön och trevlig plats att bo i. En biologisk mångfald, det vill säga bevarandet av så många olika växt- och djurarter som möjligt, är en viktig del i det arbetet. I den lugna miljön på Jakobsbergsgatan har vi placerat ut två bikupor. Bikuporna är inhägnade och sköts av erfarna biodlare som bor i området.